Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Dagordning årsstämma 2017

Förslag till dagordning vid årsstämma 2017

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande och styrelsens förslag till vinstutdelning

7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

8. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande, revisorer och revisorssuppleanter

12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

14. Eventuella övriga ärenden

15. Stämmans avslutande

Nolato
© Nolato