Upphovsrätt

Denna hemsida har utformats av Nolato AB i syfte att tillhandahålla mottagaren en allmän information om Nolatokoncernen. Informationen har utformats i enlighet med europeisk lagstiftning och standard.

Rättigheter Om inget annat uttryckligen anges på hemsidan förebehålles samtliga rättigheter till innehållet på hemsidan Nolato AB med ensamrätt. Vissa företagsnamn och produkter som finns på hemsidan kan utgöra registrerade varumärken tillhörande annan än Nolato AB och till dessa hävdar Nolato AB ej någon rätt.

Ändringar Nolato AB förbehåller sig rätten att närhelst och utan meddelande därom, ändra och göra tillägg till hemsidan.

Ansvar Informationen på hemsidan är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Nolato AB lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan föreligga. Nolato AB friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av endera slag som kan visas ha uppstått i samband med användning av informationen på hemsidan. Svensk lag skall vara tillämplig på hemsidan.

Nolato