Nolato » Bolagsstyrning » Kommittéer

Styrelsens kommittéer

Revisionsutskott

Ledamöter i revisionsutskottet är Lars-Åke Rydh (ordförande) och Henrik Jorlén, vilka har utsetts av styrelsen. Utskottets arbete regleras av en särskild arbetsordning, som har antagits av styrelsen. Revisionsutskottet har sammanträtt 4 gånger under 2015. Båda ledamöterna har varit närvarande vid alla möten. Även bolagets CFO har deltagit i mötena. Samtliga möten har protokollförts.

Ersättningsutskott

Ledamöter i ersättningsutskottet är Fredrik Arp (ordförande) och Henrik Jorlén, vilka har utsetts av styrelsen. Utskottet har sammanträtt 3 gånger.
     För 2016 har utskottet utarbetat principer för rörliga ersättningar samt övriga ersättningar och förmåner för verkställan­de direktören och ledande befattnings­havare, som styrelsen föreslår årsstämman att besluta om.
© Nolato