Nolato » Bolagsstyrning » Koncernstyrning

Koncernens styrning

Koncernledning

Koncernens ledning består från och med 19 maj 2016 av Christer Wahlquist (vd och koncernchef), Per-Ola Holmström (vice vd, chef ekonomi och finans), Jörgen Karlsson (chef för affärsområde Nolato Telecom), Johan Arvidsson (chef för affärsområde Nolato Industrial) och Johan Iveberg (chef för affärsområde Nolato Medical).

Verkställande direktören leder verksamheten enligt aktiebolagslagen samt inom de ramar som styrelsen har lagt fast. Han tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändigt informations- och besluts­underlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut. Vidare ansvarar verkställande direktören för Nolatos affärsmässiga, strategiska och finansiella utveckling samt leder och koordinerar den dagliga verksamheten i linje med styrelsens riktlinjer och beslut.

Verkställande direktören utser också medlemmarna i koncernledningen efter avstämning med styrelsens ordförande.
Nolatos koncernledning har månadsvisa verksamhetsgenomgångar under verkställ­ande direktörens ledning.

Operativ verksamhet

All operativ verksamhet i koncernen bedrivs i dotterbolag enligt den decentraliserade kultur som alltid har präglat Nolato.

Affärsområden

Varje dotterbolag ingår i ett av koncernens tre affärsområden. Operativt leds respektive affärsområde av en affärsområdeschef, som har löpande kontakter och diskussioner med verkställande direktörer och ledningsfunktioner i de bolag som ingår i affärsområdet.

Dotterbolagen

Koncernens framgång bygger på de nära affärsförhållanden varje koncernbolag har med sina kunder. Förståelse och lyhördhet för kundernas behov, affärsprocesser och distributionskrav är och förblir av största vikt för Nolatos framgång.
Respektive dotterbolag leds av en styrelse, som godkänner och beslutar bolagets långsiktiga strategier samt övergripande struktur- och organisationsförändringar. Varje dotterbolag har en verkställande direktör med ansvar för verksamheten enligt den vd-instruktion som styrelsen har utfärdat. Till sin hjälp har verkställande direktören en ledningsgrupp med medlemmar från olika funktioner i bolaget.
© Nolato