Nolato » Bolagsstyrning » Ersättningsprinciper

Ersättningsprinciper

Principer för ersättningar och förmåner

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår styrelse arvode enligt årsstämmans beslut. Styrelsearvode utgår ej till anställda i koncernen och till arbetstagar representanter. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med vd utgör koncernledningen. Under 2016 utgjordes koncernledningen av 4 personer, förutom vd. Dessa utgörs av chef ekonomi & finans Per-Ola Holmström, chef Nolato Medical Johan Iveberg (fr.o.m. 2016-05-19), chef Nolato Telecom Jörgen Karlsson samt chef Nolato Industrial Johan Arvidsson. För ytterligare information se sidan 50.

Berednings- och beslutsprocess

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av styrelsens ordförande och ytterligare en styrelseledamot. Utskottet har föreslagit och styrelsen godkänt gällande principer för rörliga ersättningar. Utskottet har beslutat om vd:s samtliga ersättningar och förmåner, vilka redogjorts för och godkänts av styrelsen. Utskottet har godkänt ersättningarna till koncernledningen.

Bonus

För vd och övriga ledande befattningshavare baseras bonus på utfall av resultat och avkastning på sysselsatt kapital. Maximalt utfall kan ge 50 procent av grundlönen för vd och 40 procent för andra ledande befattningshavare. Samtidigt krävs att respektive resultatområde redovisar ett positivt resultat. Utfallet 2016 utgjorde för vd 5 procent av grundlönen (50) och för ledande befattningshavare 1 – 17 procent av grundlönen (25 – 40).
     Deltagarna i incitamentsprogrammet Serie 1 erbjuds möjlighet att erhålla bonus, motsvarande hälften av deltagarens optionspremie samt den inkomstskatt som belastar bonusen, under förutsättning att deltagarens anställning i koncernen inte avslutas innan tre år förflutit från den 1 november 2016.

Incitamentsprogram

På extra bolagsstämma den 5 december 2016 beslutades om emission av högst 798 000 teckningsoptio-ner i tre olika serier 2016/2019 (Serie 1), 2017/2020 (Serie 2) samt 2018/2021 (Serie 3) med 266 000 optioner i varje serie, som ger rätt att teckna lika många B-aktier. Varje teckningsoption berättigar således till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Priset per teck-ningsoption fastställdes till 7,40 kr. Programmet erbjöds till ett tjugotal inom Nolatos management. Teckningskurs för en B-aktie i Serie 1 uppgår till 296,30 kr. Den maximala utspädningseffekten av incitaments-programmets samtliga 3 serier beräknas uppgå till totalt cirka 3 procent av aktiekapitalet och 1,6 procent av rösterna (beräknat utifrån antalet befintliga aktier), förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Pensioner

Pensionsåldern för vd och andra ledande befattningshavare är 65 år. Pensionspremien till vd uppgick till 25 procent av pensionsgrundande lön och följer avgifts-bestämd pensionsplan. Rörliga ersättningar är inte pensionsgrundande. För avgående vd Hans Porat fanns en avgiftsbestämd pensionsplan. Ytterligare utgick pensionspremie med ett fast belopp om 500 TSEK per kvartal, enligt ett avtal som löpte ut 2017-03-31. Rör-liga ersättningar är inte pensionsgrundande. För 2016 har pensionspremien uppgått till 79 procent (81).
     Övriga ledande befattningshavare har avgiftsbestämd pensionsplan. För 2016 har pensionspremien i genomsnitt uppgått till 23 procent av grundlönen (23). Rörliga ersättningar är inte pensionsgrundande.

© Nolato