Nolato » Bolagsstyrning » Tillämpning av Koden

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning baseras på principen följ eller förklara. Detta betyder att företag som tillämpar Koden kan avvika från specifika regler, men måste då ge förklaringar och anledningar till varje enskild avvikelse. Nolato avviker från två av punkterna i Koden.

Punkten 2.4 reglerar att valberedningens ordförande ej ska vara styrelsens ord­förande eller annan styrelseledamot. Nolatos största ägare har ansett att bolagets ägarstruktur, med tre familjer som innehar 60 procent av rösterna, i valberedningen bäst företräds av dessa ägare tillsammans med andra större aktieägare. Då dessa familjers representanter innehar en så stor ägarandel i bolaget, har de ansett att det är naturligt och nödvändigt att också medverka och utöva sina ägarintressen både genom representation i bolagets valberedning och i styrelsen.

Nolato är ett svenskt publikt ­aktiebolag. Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning (främst aktiebolagslagen), Nasdaq Stockholms regelverk (nasdaqomxnordic.com), Svensk kod för bolagsstyrning (bolagsstyrning.se) samt regler och rekommendationer utgivna av andra i sammanhanget relevanta organisationer. Därtill finns ett flertal principer och regler för verksamheten fastställda av Nolato. I den mån dessa inte finns på hemsidan är det interna dokument som inte är offentliga.

© Nolato