Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari€juni 2000.

00-08-08 15:02 - Regulatory

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari-juni 2000. * Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent till 155 (96) Mkr exkl. engångsposter respektive till 180 (120) Mkr inkl. engångsposter * Omsättningen ökade med 75 procent till 1.648 (942) Mkr * Rörelseresultatet ökade med 66 procent till 168 (101) Mkr exkl. engångsposter * Resultatet per aktie ökade med 46 procent till 6,65 (4,55) kr inkl. engångsposter, respektive till 5,75 (3,60) kr exkl. engångsposter * Affärsområde Mobile Communication ökade omsättningen med 137 procent under det andra kvartalet 2000 * Förvärv av ungersk komponenttillverkare genomfört under perioden * Resultatet för helåret 2000 bedöms bli klart förbättrat jämfört med 1999 (exkl. engångsposter) ANDRA KVARTALET Omsättningen ökade med 90 procent till 911 (480) Mkr jämfört med andra kvartalet föregående år. Netto förvärvade/avyttrade bolag omsatte 125 Mkr under kvartalet, därmed var den organiska tillväxten 65 procent. Ökningen beror till största delen på en fördelaktig utveckling för affärsområde Mobile Communication, som uppvisade en stark volymökning jämfört med samma period föregående år. Faktureringen ökade med 137 procent under andra kvartalet 2000, inklusive förvärv. Volymerna för affärsområde Industrial Components utvecklades också positivt andra kvartalet 2000 och omsättningen ökade med 49 procent, inklusive förvärv. Koncernens rörelseresultat ökade med 44 procent till 75 (52) Mkr, exklusive engångsposter. Resultatet efter finansnetto ökade med 36 procent till 68 (50) Mkr, exklusive engångsposter. Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år uppnåddes främst som en effekt av ökade volymer, vilka ledde till ett ökat kapacitetsutnyttjande. Marginalförsämringen jämfört med första kvartalet innevarande år, förklaras delvis av de förvärvade bolagens påverkan på koncernens omsättning och resultat. De förvärvade bolagen har, efter avskrivningar på goodwill och finansieringskostnader av förvärven, en lägre marginal än övriga koncernen. Detta har tidigare påtalats vid respektive förvärv. Även den ökande omsättningen för nyetablerade enheter i utlandet har under perioden haft en lägre marginal. Inom affärsområde Mobile Communication har produktionskapacitetsökningar inför förväntade kundprojekt genomförts, vilket också har ökat kostnaderna jämfört med tidigare perioder. Priserna förändrades inte väsentligt under det andra kvartalet, vilket är en naturlig utveckling med hänsyn till att flertalet prisavtal förhandlas kring årsskiftet. FÖRSÄLJNING FÖRSTA HALVÅRET Omsättningen ökade med 75 procent till 1.648 (942) Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Netto förvärvade/avyttrade bolag omsatte 135 Mkr under perioden, därmed var den organiska tillväxten 62 procent. RESULTAT FÖRSTA HALVÅRET Rörelseresultatet ökade med 66 procent till 168 (101) Mkr exklusive engångsposter, respektive till 193 (125) Mkr inklusive engångsposter. Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent till 155 (96) Mkr exklusive engångsposter, respektive till 180 (120) Mkr inklusive engångsposter. Resultatet per aktie ökade med 60 procent till 5,75 (3,60) kr exklusive engångsposter, respektive till 6,65 (4,55) kr inklusive engångsposter. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 13,2 (11,6) procent. För den senaste 12-månadersperioden uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 23,0 procent, exklusive engångsposter (22,6 procent för kalenderåret 1999, exklusive engångsposter). Avkastningen på operativt kapital uppgick till 13,7 (11,9) procent. För den senaste 12-månadersperioden uppgick avkastningen på operativt kapital till 23,6 procent, exklusive engångsposter (22,9 procent för kalenderåret 1999, exklusive engångsposter). SPP har meddelat att Nolatos andel av överkonsolideringen av fonderade pensionsmedel uppgår till 25 Mkr, inklusive förvärvade bolag. Dessa medel resultatfördes som en engångspost och påverkade resultatet med 25 Mkr under första halvåret 2000. AFFÄRSOMRÅDE MOBILE COMMUNICATION Faktureringen ökade med 111 procent under första halvåret 2000 till 1.062 (503) Mkr, motsvarande 64 procent av koncernens totala fakturering. Förvärvat bolag omsatte 91 Mkr under perioden, därmed var den organiska tillväxten 93 procent. Volymerna ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år. Första halvåret 2000 fakturerade de båda bolagen Nolato Texas Inc. och Nolato Tallinn AS 86 Mkr. Faktureringen för dessa bolag samma period 1999 var oväsentlig, då Texasbolaget var under uppstart och Tallinnbolaget ej hade påbörjat sin uppstart. Resultatet efter finansnetto ökade med 39 procent till 100 (72) Mkr, motsvarande 65 procent av koncernens totala resultat. Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år uppnåddes främst genom ökade volymer. Kapacitetsutnyttjandet inom affärsområde Mobile Communications produktionsanläggningar var under perioden högt. Tidigare har beskrivits en förväntad stark expansion för Nolato Texas Inc., med tillverkning i Fort Worth, Texas. Bolaget har också under första halvåret ökat sina volymer kraftigt och omsatte 76 (7) Mkr. Dock förväntades en ytterligare kraftig expansion för kommande perioder i samband med ett nytt större kundprojekt. Detta kundprojekt har på ett mycket sent stadium lagts ned av kunden. Den kraftiga omsättningsökning för Nolato Texas, som tidigare prognosticerats främst för år 2001, kan därmed komma att bli betydligt lägre. AFFÄRSOMRÅDE INDUSTRIAL COMPONENTS Faktureringen ökade med 47 procent under det första halvåret 2000 till 422 (287) Mkr, motsvarande 26 procent av koncernens totala fakturering. Förvärvat bolag omsatte 58 Mkr under perioden, därmed var den organiska tillväxten 27 procent. Volymerna för Industrial Components utvecklades positivt under första halvåret. En bra inledning av årets fakturering som fortsatt under hela perioden, jämfört med den mycket svaga inledningen av föregående år, ledde till den kraftiga förbättringen jämfört med samma period föregående år. Den förbättrade faktureringen uppnåddes bland annat som en följd av en stark konjunktur för viktiga kunder. Samtidigt har tidigare erhållna program hos viktiga kunder börjat komma upp i större volymer, vilket också påverkar faktureringen positivt. En viss del av volymminskningarna föregående år berodde på temporära lagerjusteringar hos viktiga kunder. Resultatet efter finansnetto ökade mycket kraftigt till 43 (13) Mkr. Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år berodde främst på ökade volymer. Samtidigt har rationaliseringar inom affärsområdet lett till ökad produktivitet och lönsamhet, speciellt jämfört med början av föregående år. Som informerats i pressmeddelande den 24 juli, har Nolato förvärvat den ungerska plastkomponenttillverkaren Protec, med ca 430 anställda. Genom förvärvet tillförs Nolato goda utvecklings- och produktionsresurser inom telekom, konsumentelektronik och mobil telefoni. Köpeskillingen, 6,75miljoner Euro (ca 56 miljoner kronor), betalades kontant på tillträdesdagen den 24 juli. Köpeskillingen innebar en goodwillpost på ca 45 Mkr, som kommer att skrivas av under 20 år. Goodwillen kan dock komma att justeras något, då förvärvsbalansen ännu inte är helt slutgiltigt fastställd. Avskrivningstiden beslutades till 20 år beroende på den strategiska betydelse förvärvet har för koncernen. En omstruktureringsreserv har bildats på 10 Mkr för de initiala kostnader som beräknas för produktivitetshöjande åtgärder i bolaget. Vår bedömning är att förvärvet inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på vinsten per aktie i Nolato under 2000, efter belastningar av goodwillavskrivningar och finansieringskostnader. I och med att förvärvet skedde i juli, så har första halvårets försäljning och resultat ej påverkats. AFFÄRSOMRÅDE BRANDED PRODUCTS Faktureringen var oförändrad under det första halvåret 2000 och uppgick till 94 Mkr, motsvarande 6 procent av koncernens totala fakturering. Såld verksamhet omsatte dock 14 Mkr under första halvåret föregående år, vilket innebär att den organiska tillväxten var 18 procent. Volymerna för affärsområdet utvecklades därmed positivt under det första halvåret. Resultatet efter finansnetto ökade med 12 procent till 9 (8) Mkr, motsvarande 6 procent av koncernens totala resultat. Exkluderas föregående års första halvårs resultat för den sålda verksamheten, är ökningen 4 Mkr eller 80 procent. Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år var delvis en effekt av ökade volymer, men också minskade kostnader för det treåriga investeringsprogrammet inom Sunnex Equipment. Programmet, som har avslutats, omfattade marknadsinvesteringar, som löpande kostnadsförts. AFFÄRSOMRÅDE MEDICAL COMPONENTS Faktureringen var oförändrad under det första halvåret 2000 och uppgick till 33 Mkr, motsvarande 2 procent av koncernens totala fakturering. Resultatet efter finansnetto minskade till 5 (6) Mkr, motsvarande 3 procent av koncernens totala resultat. PERSONAL Antal årsanställda under perioden uppgick till 2.488 personer, jämfört med 1.869 personer för helåret 1999. INVESTERINGAR De totala bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 101 (60) Mkr, exklusive förvärv. Inkluderas förvärv av verksamhet, uppgår bruttoinvesteringarna till 425 (60) Mkr. Försäljningar av anläggningstillgångar uppgick till 5 (31) Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet före investeringar uppgick till 228 (69) Mkr, medan kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till minus 192 (31) Mkr. I nettot av investeringsverksamheten ingick föregående år likvid för försåld rörelse med 28 Mkr (engångspost). Likvida medel uppgick den 30 juni 2000 till 66 Mkr (14 Mkr den 31 december 1999). Räntebärande tillgångar uppgick den 30 juni 2000 till 66 Mkr och räntebärande skulder till 723 Mkr, vilket gör att nettoskulden var 657 Mkr jämfört med 268 Mkr den 31 december 1999. Soliditeten minskade till 35 procent jämfört med 47 procent den 31 december 1999. Den kraftiga ökningen av nettoskulden berodde till stor del på den externa upplåning som skett för att finansiera de båda förvärven av Shieldmate och GotaPlast under perioden. Detta påverkade därmed också soliditeten som minskade, då balansomslutningen därmed ökade kraftigt. Eget kapital uppgick den 30 juni 2000 till 812 Mkr, jämfört med 734 Mkr den 31 december 1999. FRAMTIDSUTSIKTER Vår bedömning är att resultatet för helåret 2000 blir lägre än tidigare prognostiserat, men klart förbättrat jämfört med 1999 (exkl. engångsposter), även med hänsyn taget till förvärvet av Shieldmate och dess effekter vad gäller goodwillavskrivningar och finansieringskostnader. Första kvartalet 2000 får anses vara optimalt ur flera aspekter; kapacitetsutnyttjandet var högt, samtidigt som resultatet ej påverkades av igångkörningskostnader för nya, större kundprojekt. Den förändrade bedömningen av framtiden grundar sig på våra kunders senaste information kring komponentbrist, senareläggning av projekt och lägre prognostiserade totalvolymer inom affärsområde Mobile Communication. Den förväntade lägre ökningstakten av volymerna, tillsammans med redan genomförda kostnadsökningar för att möta ökande volymer, leder till en lägre marginal under kvartal tre och fyra. Rörelsemarginalen för helåret 2000 bedöms därför att uppgå till ca 8 procent (exklusive engångsposter). Bedömningen är dock att den lägre ökningstakten i volym, samt den lägre marginalen jämfört med tidigare bedömningar, är av kortsiktig karaktär och endast berör de kommande sex månaderna. MODERBOLAGET Nolato AB:s verksamhet består i att indirekt via dotterbolag driva gummi- och plastfabriker, handel med egna produkter samt handha koncernadministrativa frågor. Omsättningen uppgick till 23 (4) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 31 (13) Mkr. I resultatet ingår beräknad utdelning från dotterbolagen. Några väsentliga investeringar gjordes inte under perioden. Likviditeten uppgick den 30 juni till 0 Mkr, jämfört med 0 Mkr den 31 december 1999. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLE Delårsrapport för 9 månader 2000, januari - september: 31 oktober 2000. Torekov 8 augusti 2000 Nolato AB (publ) Tomas Sjölin VD och koncernchef Den fullständiga delårsrapporten, inklusive diagram och tabeller, finns att hämta som en PDF-fil på www.nolato.se ------------------------------------------------------------ This information was brought to you by BIT http://www.bit.se The following files are available for download: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/08/20000808BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/08/20000808BIT00460/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/08/20000808BIT00460/bit0003.pdf Hela Rapporten

Subscribe to IR info

I would like to subscribe to the following information from Nolato:

Your email address is stored by Cision, who will send the subscribed information to you. The address will not be used for any other purpose.