Den nordöstamerikanska delstaten Vermont är känd för sina gröna kullar, här i höstskrud nära Nolatos anläggningar.

HÅLLBAR UTVECKLING

Mål för hållbar utveckling

Nolato har infört långsiktiga mål som omfattar miljö, människor och samhälle. Målen stöder FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Under 2020 gjordes en uppdatering av Nolatos koncernövergripande mål. Nedan ges en översikt av målen, åtgärder för att nå dit och utfallet av hållbarhetsarbetet under 2020.

 

Socialt ansvar

Nolatos själ är koncernens uppförandekod och fungerar som en etisk kompass i frågor som gäller legalt ansvar, redovisning, intressekonflikter, arbetsförhållanden, miljö, socialt ansvar och affärsetik. Uppförandekoden innehåller även policys inom miljö, arbetsmiljö och andra områden. En uppdaterad version av Nolatos själ presenterades under 2020 och medarbetarna informeras nu om den nya koden. Målen inom socialt ansvar omfattar åtgärder som bidrar till en säker arbetsmiljö samt respekt för mänskliga rättigheter. 
Globalt mål nr 8

Säkra arbetsplatser

MÅL

Antalet olyckor på arbetsplatserna ska minimeras med det långsiktiga målet att ingen skadas på arbetet. (Globalt mål 8)

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ MÅLET

Arbetet ska bedrivas förebyggande och systematiskt. Relevanta internationella standarder införas. System för att registrera och hantera near misses ska finnas vid alla enheter.

UTFALL 2021

5,2 olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar (5,2) inträffade. System för near misses finns vid 93 procent (90) av enheterna och certifierade ledningssystem finns vid 7 enheter (6). 

 

Globalt mål 5

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

MÅL

Inga fall av kränkning av mänskliga rättigheter, diskriminering och tvångsarbete ska förekomma. Andelen kvinnor i ledningspositioner ska öka inom alla nivåer i Nolato. (Globalt mål 5)

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ MÅLET

Aktiv information till medarbetare och nyanställda. Nolato ska bidra till medarbetarnas personliga utveckling och skapa karriärmöjligheter.

UTFALL 2020

Utbildningar av medarbetarna om Nolatos själ genomfördes. Några fall av kränkningar av mänskliga rättigheter registrerades inte. Anställningarna av personer med funktionshinder fortsatte. I de lokala ledningsgrupperna är cirka 25 procent (25) kvinnor. 

 

Miljöansvar

Den pågående klimatförändringen skapar risker och möjligheter för Nolato. Genom att öka energieffektiviteten och fasa ut fossila bränslen minskas koncernens koldioxidavtryck. Åtgärderna skapar även beredskap för högre avgifter och skatter på klimatpåverkande aktiviteter. Ökad användning av återvunna och biobaserade råvaror är andra åtgärder som är positiva ur klimatsynpunkt. Miljöanpassad produktutveckling är därför ett prioriterat område där koncernens kunskaper och teknologi kan bidra till kundernas klimat- och miljöarbete. 
Globala målen 7

Energi

MÅL

Effektivare energianvändning och fram till 2025 ska användningen minska med 55 procent jämfört med genomsnittet för 2011-2012 (GWh/nettoomsättning).

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ MÅLET

Fortsatta investeringar i energieffektivare produktionsutrustningar, infrastruktur och belysning. Ökad automatisering kan på sikt medföra att elanvändningen ökar.

UTFALL 2021

Sedan 2011 – 2012 har GWh/nettoomsättning minskat med 55 procentenheter. 

 

Globala målen 13

Klimat

MÅL

Utsläppen av koldioxid från energianvändningen (Scope 1, 2) ska minska med 80 procent fram till 2025 jämfört med genomsnittet för 2011 – 2012 (ton/nettoomsättning).

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ MÅLET

Effektivare energianvändning, installation av värmepumpar, inköp av fossilfri el, installation av solceller, samt utfasning av fossila bränslen.

UTFALL 2021

Sedan 2011 – 2012 har koldioxidutsläppet från energianvändningen (ton/nettoomsättning) minskat med cirka 80 procentenheter. Viktiga åtgärder under året var ökade inköp av fossilfri el samt investering i en solcellspark. 

 

Globala målen 12

Kemiska produkter

MÅL

Farliga kemiska ämnen ska identifieras och där det är möjligt fasas ut. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ MÅLET

En handfull kemiska ämnen är identifierade som kandidater för utfasning. Fortsatta åtgärder genomförs för säker hantering av kemiska produkter.

UTFALL 2020

Ett antal råvaror inom silikongummi fasades ut under 2020. Orsaken var att faror med vissa cykliska siloxaner uppmärksammats av den europeiska kemikaliemyndigheten.

 

Globala målen 13

Klimat, råvaror och produkter

MÅL

Andelen biobaserade och återvunna råvaror ska öka. Koldioxidutsläpp, som är relaterade till produkterna (Scope 3), ska minska med 5 procent under 2020 – 2025 (ton/nettoomsättning).

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ MÅLET

Produkternas klimatpåverkan minskas genom ökad användning av biobaserade och återvunna råvaror, samt design som bidrar till en cirkulär ekonomi. Nolato ska vara drivande i hållbarhetsprojekt med kunder och andra intressenter.

UTFALL 2020

Under året användes 60 ton (56) biobaserade och 1.441 ton (764) återvunna plaster. Ett antal projekt med kunder genomfördes på ett framgångsrikt sätt under året.

Globala målen 9

Miljöledningssystem

MÅL

Samtliga enheter ska vara certifierade enligt ISO 14001.

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ MÅLET

Förvärvade bolag ska certifieras inom en tvåårsperiod.

UTFALL 2021

72 procent (91) av produktionsenheterna är certifierade enligt ISO 14001. Minskningen beror på att nyligen förvärvade bolag ännu ej certifierats.

Affärsnytta

Nolatos affärsprinciper ska kännetecknas av integritet, ansvar och god etik – grundläggande principer som vi delar med leverantörer, kunder och andra som berörs av vår verksamhet. Förebyggande av korruption är ett område med hög prioritet. Nolatos själ, som bland annat baseras på principerna i Global Compact, ger stöd åt medarbetarna och skapar förtroende i samspelet med kunder och andra intressenter. 
Globala mål 16

Förebyggande av korruption

MÅL

Inga fall av mutor, korruption och kartellbildning ska förekomma. Fortsatt aktiv information till medarbetarna.

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ MÅLET

Trender och kundkrav inom hållbar utveckling ska identifieras och, där det är relevant, överföras i praktiska åtgärder. Det övergripande målet är att överträffa kundens förväntningar.

UTFALL 2021

Den årliga utvärderingen av koncern­bolagens åtgärder mot korruption visade på fortsatt hög ambitionsnivå. Under året registrerades inga händelser som kan förknippas med korruption eller bristande affärsetik.

Globala målen 12

Kunder

MÅL

Nolato ska ha en ledande position och uppfattas som kundens första val inom hållbar utveckling.

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ MÅLET

Trender och kundkrav inom hållbar utveckling ska identifieras och, där det är relevant, överföras i praktiska åtgärder. Det övergripande målet är att överträffa kundens förväntningar.

UTFALL 2021

Intresset för klimatfrågor, samt förnybara eller återvunna råvaror, ökade. Under året genomförde kunderna utvärderingar och dialoger kring hållbar utveckling.

Globala målen 12

Leverantörer

MÅL

Senast 2025 ska alla strategiska leverantörer utvärderas enligt Nolatos riktlinjer för leverantörer.

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ MÅLET

Strategiska leverantörer representerar 80 procent av utgifterna för inköp, alternativt kan ha direkt inverkan på Nolatos produktkvalitet och/eller hållbarhetsarbete.

UTFALL 2021

En koncerngemensam digital plattform för utvärdering av leverantörer lanserades. Under 2021 genomfördes cirka 500 utvärderingar (240) av leverantörernas hållbarhetsarbete. Leverantörerna uppfyllde Nolatos krav på acceptabel eller god nivå.