VÅR OMVÄRLD

Starka trender driver förändring


Starka globala trender och drivkrafter påverkar Nolato och våra kunder. I samverkan med våra kunder och affärspartners omvandlar vi trender och utmaningar till nya affärsmöjligheter och stärker konkurrenskraften för både våra kunder och Nolato.

Ökat fokus på kärnverksamheten

Den snabba utvecklingstakten skapar ett behov hos kunderna att värna om och fokusera på den egna kärnverksamheten. Ett sätt att möta denna utmaning är att outsourca delar av verksamheten till strategiska partnerföretag.

Som högteknologisk global Solutions provider är Nolato väl positionerat för att effektivt hantera de delar av verksamheten som behöver outsourcas, och vid behov expandera lokalt eller globalt tillsammans med kunden. Förmåga att leverera integrerade lösningar, antingen delsystem eller färdiga produkter, bidrar dessutom till att förenkla och korta kundens logistikkedja.
Coworkers meeting

Digitalisering skapar möjligheter

I takt med att ökad digitalisering samt att IoT (Internet of Things) integreras i allt från medicinteknisk utrustning till konsumentelektronik och fordon, växer behovet av skärmning samt värme­avledning från elektronik inom nya produktområden. 

Nolatos djupa kompetens inom polymera produkter och system fångar upp utveck­lingsbehov, utvecklar innovativa hållbara lösningar och levererar anpassade delsystem och färdiga produkter. Vår spetskompetens möter nya behov av skärmning och värmeavledning från ökad elektronik i produkterna. En hög digitaliseringsgrad och tillgång till data i realtid möjliggör även fortsatt utveckling och effektivisering av verksamhet, bland annat inom automatiserade moment och processer. 
Kvinna med mobil

Konkurrenskraft

Vi verkar i en konkurrensutsatt bransch och våra kunder möter oftare konkurrens från nya aktörer.  

Nolato bidrar till ökad konkurrenskraft genom att stötta våra kunder vid utvecklingen av nya, innovativa och hållbara produkter, som möter kraven på ökad differentiering och hållbarhet. Med lång erfarenhet av Lean Manufacturing maximerar vi kundernas affärsnytta genom effektiva processer och hög kvalitetssäkring.

Medarbetare synar produkt vid tillverkningen

Effekter av Covid-19 pandemin

Störningar i globala försörjningsled i kombination med minskat resande, på kort såväl som på lång sikt, ökar efterfrågan på regionala och kontinentala affärsrelationer och flöden. 

Nolato är en global högteknologisk samarbetspartner med en solid position och produktion på tre kontinenter. Produktion geografiskt nära både kunder och leverantörer möjliggör fördjupade och stärkta samarbeten, snabbare beslut samt en effektivare logistik och hantering av kriser och störningar i försörjningsleden. Sammantaget skapar detta nya affärsmöjligheter. Effektivare logistik möjliggör också kostnadsbesparingar och minskad klimatpåverkan.
covid virus

Klimatförändringar och cirkulär ekonomi

Klimatförändringarna och behovet av att ställa om till en cirkulär ekonomi, Parisavtalets 1,5-gradersmål samt ökad medvetenhet om att kraftfulla och snabba åtgärder behövs, driver på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och ett koldioxidneutralt samhälle. Bristen på naturresurser driver också på lagstiftning och krav för att skapa cirkulära flöden och accelerera övergången till förnybara samt återvunna material och förnybar energi. 

Kundernas förväntningar på att ett aktivt hållbarhetsarbete bedrivs växer och ställer därmed krav på ett tydligt ansvarstagande vad gäller såväl miljöfrågor som sociala och affärsetiska frågor. 

Nolato bedriver ett ansvarsfullt företagande genom att agera med hög affärs­etik och transparens och bedriva en produktion med minimal negativ påverkan. Nolatos kompetens och förmåga att erbjuda hållbara lösningar stärker både kundernas och Nolatos konkurrenskraft. Nolato är också en viktig del av kundernas värdekedja med ambitionen att öka graden av förnybart och återvunnet material tillsammans med en design som möjliggör att produkten kan ingå i ett hållbart kretslopp och bidra till en cirkulär ekonomi. 

 
Sol över öken