VERKSAMHETEN

Mål och utfall

Finansiella mål

De finansiella målen innebär att koncernen styrs med avseende på en god intjäning, förmåga att generera kassaflöde och en sund finansiell risknivå. De finansiella målen speglar Nolatos strategiska inriktning med en balanserad koncernstruktur med tre affärsområden och framflyttade marknadspositioner, samtidigt som det ger en finansiell handlingsfrihet vad avser nya förvärv och god utdelningspotential till aktieägarna.

EBITA-MARGINAL

Målsättningen är att EBITA-marginalen över en konjunkturcykel ska överstiga 10 procent.

>10%

Mål

11,8%

utfall 2021

11,5%

genomsnitt 5 år

KASSAGENERERING

Målsättningen är att, över en konjunkturcykel, uppnå en kassagenerering som överstiger 75 procent av EBIT-resultatet, mätt som kvoten av kassaflödet efter investeringar och EBIT-resultatet.

>75%

MÅL

35%

UTFALL 2021

67%

Genomsnitt 5 år

SOLIDITET

Målsättningen är att soliditeten över en konjunkturcykel ska överstiga 35 procent.

>35%

MÅL

47%

UTFALL 2021

47%

GENOMSNITT 5 ÅR

Tillväxtmål

 

UTFALL 2021

Nolato strävar efter att uppvisa en tillväxt som överstiger nivån i respektive marknadssegment.

6%

medical solutions

36%

integrated solutions

4%

Industrial solutions

Medical Solutions
Medical Solutions omsättningstillväxt 2021 uppgick till 6 procent, justerat för valuta och förvärv. Enligt bedömningar ligger den långsiktiga volymtillväxten för affärsområdets marknadsområden och applikationer fortsatt på cirka 4–5 procent. Året har generellt sett präglats av en stark efterfrågan inom de flesta områdena, men framförallt inom diagnostik delvis drivet av pandemin. Affärsområdets volymer inom kirurgi har påverkats negativt av uppskjutna operationer till följd av pandemin.

Integrated Solutions
Integrated Solutions omsättningstillväxt 2021 uppgick till hela 36 procent justerat för valuta, framförallt drivet av hög efterfrågan inom Vaporiser Heating Products (VHP), men även omsättningen inom EMC-området har växt kraftigt genom god tillväxt för telekom och kraftig relativ tillväxt inom fordon.

Industrial Solutions
Industrial Solutions omsättningstillväxt 2021 uppgick till 4 procent justerat för valuta och förvärv. Efterfrågan från ­kunderna har påverkats av störningar i försörjningsledet, vilket påverkat volymerna, men i något mindre omfattning sett över hela året jämfört med 2020.

Hållbarhetsmål

Nolato har infört tio långsiktiga mål för hållbar utveckling som omfattar socialt ansvar, miljöansvar och affärsnytta. Målen är kopplade till FN:s globala mål och Agenda 2030. 

 

ENERGI

Energianvändningen ska minska med 55 procent fram till 2025 jämfört med genomsnittet för 2011 – 2012. Åtgärder för energieffektivisering gav goda resultat under 2021.


– 55%

Mål 2025

– 5%

Utfall 2021

Klimat

Utsläppen av koldioxid ska minska med 80 procent fram till 2025 jämfört med genomsnittet för 2011 – 2012. Utfallet 2021 påverkades av att inköpen av fossilfri el ökade betydligt, framförallt i Kina.

– 80%

Mål 2025

– 20%

Utfall 2021