VERKSAMHETEN

Mål och utfall

Finansiella mål

De finansiella målen innebär att koncernen styrs med avseende på en god intjäning, förmåga att generera kassaflöde och en sund finansiell risknivå. De finansiella målen speglar Nolatos strategiska inriktning med en balanserad koncernstruktur med tre affärsområden och framflyttade marknadspositioner, samtidigt som det ger en finansiell handlingsfrihet vad avser nya förvärv och god utdelningspotential till aktieägarna.

EBITA-MARGINAL

Målsättningen är att EBITA-marginalen över en konjunkturcykel ska överstiga 10 procent.

>10%

Mål

11,4%

utfall 2020

11,2%

genomsnitt 5 år

KASSAGENERERING

Målsättningen är att, över en konjunkturcykel, uppnå en kassagenerering som överstiger 75 procent av EBIT-resultatet, mätt som kvoten av kassaflödet efter investeringar och EBIT-resultatet.

87%

UTFALL 2020

71%

Genomsnitt 5 år

>75%

MÅL

SOLIDITET

Målsättningen är att soliditeten över en konjunkturcykel ska överstiga 35 procent.

47%

GENOMSNITT 5 ÅR

>35%

MÅL

43%

UTFALL 2020

Tillväxtmål

 

UTFALL 2020

Nolato strävar efter att uppvisa en tillväxt som överstiger nivån i respektive marknadssegment.

7%

medical solutions

23%

integrated solutions

– 1%

Industrial solutions

Medical Solutions
Omsättningstillväxten 2020 uppgick till 7 procent, justerat för valuta och förvärv. Enligt bedömningar ligger den långsiktiga volymtillväxten för affärsområdets marknadsområden och applikationer fortsatt på cirka 4–5 procent. Tillväxten av produktionsvolymer har varit stark, framförallt inom områden där efterfrågan ökat till följd av pandemin, bland annat diagnostik, medan kirurgi påverkats negativt.

Integrated Solutions
Omsättningstillväxten 2020 uppgick till hela 23 procent justerat för valuta och förvärv, framförallt drivet av hög efterfrågan inom Vaporiser Heating Products (VHP). Omsättningen inom EMC-­området har varit stabil medan volymerna till mobil­telefoner varit svaga.

Industrial Solutions
Omsättningstillväxten 2020 uppgick till –1 procent justerat för valuta och förvärv. Efterfrågan från kunderna inom fordonsindustrin påverkades kraftigt genom nedstängningar under andra kvartalet men har därefter successivt ökat.

Hållbarhetsmål

Nolato har infört tio långsiktiga mål för hållbar utveckling som omfattar socialt ansvar, miljöansvar och affärsnytta. Målen är kopplade till FN:s globala mål och Agenda 2030. 

 

ENERGI

Energianvändningen ska minska med 55 procent fram till 2025 jämfört med genomsnittet för 2011 – 2012. 


– 55%

Mål 2025

– 9%

Utfall 2020

Klimat

Utsläppen av koldioxid ska minska med 80 procent fram till 2025 jämfört med genomsnittet för 2011 – 2012. Utfallet 2020 är påverkat av ökad produktion i länder med fossil­baserade energisystem.

– 80%

Mål 2025

+ 16%

Utfall 2020