ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Nolatos modell för Eco-Design

Nolatos modell för Eco-Design syftar till att optimera produktens totala miljöpåverkan.

Nolatos modell för Eco-Design består av sex strategiska områden:

1. Val av material

Plast ger ofta ett lägre avtryck än både glas och metall. Det skiljer också mycket i kol­dioxidavtryck mellan olika typer av plaster. Beroende på produktens användningsområde (tryck, temperatur, draghållfasthet, dynamik/vibration, etc.) väljs olika sorter av plast. Nolato strävar efter att hitta nya versioner av enklare material med lägre koldioxidavtryck som kan ersätta traditionellt tekniskt avancerade material, som ofta är både dyrare och har större klimatavtryck.

2. Materialtillverkning

I materialtillverkningen är utvärdering av råvaran, det vill säga vilken bas som används i tillverkningen av vald sort av plast, centralt för att optimera produktens totala miljöpåverkan. Utvärderingen syftar till att hitta alternativ till fossil råvara, som biobaserade eller återvunna, mekaniska eller kemiska. Vidare beaktas var råvaran tillverkas för att möjliggöra optimering av transporter. Här beaktas även om exempelvis förnybar energi används i samband med tillverkningen av produkten, då energikällan vid tillverkningen har stor betydelse. 

3. Komponenttillverkning och Design

Utformningen av designen är avgörande för att optimera vikt och formsprutning utifrån en given funktionsspecifikation (hållfasthet, livslängd, etc.). En lägre vikt innebär minskad resursåtgång, då mindre mängd material går snabbare att smälta och att kyla, vilket bidrar till en mer effektiv tillverkningsprocess. Effektivitet och kvalitet på både verktyg, maskiner och kringutrustning är också väsentligt att beakta. Verktygen utformas för att möjliggöra optimal cykeltid och stor vikt läggs vid att isolera sektioner som skall värmas från kanaler som kyler komponenten. Val av kringutrustning är av stor vikt, då de temperaturaggregat som styr värmen i verktygets olika sektioner har betydande påverkan på den totala energi­åtgången vid formsprutningen. Var produkten tillverkas, det vill säga i vilken region och land, samt vilken sorts energi som används vid tillverkningen har också stor inverkan på koldioxidavtrycket. 

4. Monteringsmetod

Sammanfogning av komponenter till en komplett produkt kan göras på många olika sätt. Beroende på önskad teknisk livslängd samt produktens användningsområde och utformning påverkas valet av montage­metod. En avvägning görs mellan snabbhet (=kostnad) i montaget och möjligheten att demontera produkten för att reparera, uppgradera eller renovera den, de sistnämnda tre faktorerna med betydande betydelse för klimatpåverkan och cirkulär ekonomi.  

5. Produktanvändning

I detta stadiet utvärderas och beaktas om det är en passiv eller aktiv produkt, som framförallt är ett ansvar för Nolatos kunder. En aktiv produkt innebär att den fortsätter att förbruka resurser, till exempel energi, under dess användningstid. Ett fossil­baserat fordon har till exempel en stor koldioxidbelastning under användning medan ett elektrifierat fordon som laddas med förnybar el har väsentligt lägre koldioxidbelastning vid användning.

6. Återvinning

Cirkularitet, alltså möjligheten att återvinna materialet, är viktigt att beakta vid optimering av produktens miljöavtryck. Här beaktas i första hand om produkten kan uppgraderas eller renoveras för att erhålla en förlängd livslängd. Vid återvinning beaktas om en komponent kan tillverkas i så kallade monomaterial, alltså att komponenten i allt väsentligt består av material som inte behöver sorteras vid återvinning. 

Principskiss Eco-Design