GDPR

Om integritet, GDPR, kakor m.m.

På denna sida informerar vi om integriteten för dig som besöker Nolatos webbplats, vår hantering av cookies och andra formalia kopplade till GDPR.

Din integritet vid besök på Nolatos webbplats

Nolato tar stor hänsyn till din personliga integritet, vilket innebär att så länge du inte själv lämnar dina personuppgifter till oss är du anonym. 

När du besöker vår webbplats lagrar vårt webbsystem automatiskt information bland annat om vilka sidor du har besökt (läs mer nedan under ”Kakor”). Men så länge du inte självmant lämnar dina personuppgifter till oss, till exempel genom att fylla i ett formulär, är du anonym och den lagrade informationen behandlas enbart för generell besökaranalys och statistik.

 

Fyller du i formulär är du inte längre anonym

Om du fyller i ett formulär på webbplatsen och skickar in det, så kopplas de personuppgifter du lämnar i formuläret automatiskt ihop med den tidigare lagrade, fram till dess anonyma, informationen om dina besök. Vi kan då komma att använda dessa uppgifter för att marknadsföra Nolatos kunderbjudande till dig inom de områden du har visat intresse för. Detta kommer dock enbart att ske om ditt besöksmönster ger oss underlag att tro att du är intresserad av att erhålla informationen. Vi kommer aldrig att använda uppgifterna utanför vår verksamhet, till exempel genom att lämna dem till en tredje part.

Därför måste du lämna samtycke till vår behandling när du fyller i ett formulär på webbplatsen.

 

Radering av personuppgifter

Dina uppgifter kommer automatiskt att raderas om du inte har besökt vår webbplats på 3 månader. Du kan också begära att få dina uppgifter raderade (pseudonymiserade) genom att kontakta oss på [email protected]. Observera att en radering av eventuella personuppgifter på webbplatsen inte raderar eventuella andra uppgifter om dig i Nolato, som vi har legitim anledning att behandla för att hantera dig som kund, medarbetare, aktieägare etc.

 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lämnade via formulär kan komma att vidarebefordras till Nolatoenheter i länder utanför EU om innehållet kräver detta. Databasen som webbplatsens personuppgifter lagras i finns i Sverige och ägs av Nolato.

Information om användning av cookies

När du besöker Nolatos webbplats läggs ett antal små textfiler, så kallade cookies (kakor) i din webbläsare. Dessa innehåller tekniskt stöd för att vi ska kunna hantera ditt besök, t.ex. komma ihåg vilket språk du har valt, samt för att samla in statistik.

Vid ditt första besök på vår webbplats har du godkänt antingen alla eller enbart nödvändiga cookies. Denna information lagras (i en cookie) under ett år, varefter du kommer att få en ny förfrågan vid första besöket därefter. Godkännandet är enhetsberoende, så besöker du webbplatsen från en annan enhet kommer du att få frågan igen. Likaså om din webbläsare inte sparar cookies eller om du har raderat cookies sedan godkännandet.

Du kan i din webbläsare ställa in att du inte vill att det ska lagras några cookies alls. Du kan sannolikt surfa på Nolatos webbplats även om du har gjort detta, men vissa funktioner kommer inte att fungera och upplevelsen av besöket kan bli sämre.

Om du raderar de cookies som Nolatos webbplats har lagt in i din webbläsare och därefter besöker webbplatsen igen, kommer nya cookies att läggas dit om du inte även har stängt av möjligheten att lagra cookies.

 

Nedan ser du ditt medgivande av cookies på Nolatos webbplats

Här kan du ändra ditt medgivande till lagringen av cookies på Nolatos webbplats – antingen att godkänna alla cookies eller bara nödvändiga cookies. Under dina personliga uppgifter finns en lista över de cookies som kan lagras i din enhet vid besök på vår webbplats. Överst står de som är nödvändiga, därunder kommer några avdelningar med sådana som vi inte lagrar på din enhet om du enbart godkänner de nödvändiga.

Information om Nolatos behandling av personuppgifter på hemsidan

 

Personuppgiftsansvarig 

Företag: Nolato AB
Org. nr. 556080-4592

Kontaktuppgifter till ansvarig:

Postadress: Nolatovägen 32, 269 78 Torekov 
Telefonnummer: 0431-442290
E-post: [email protected]
Hemsida: nolato.com

Kategorier av Registrerade

Företaget behandlar personuppgifter avseende följande kategorier av Registrerade: 
– Besökare på Nolatos hemsida som fyller i formulär och därmed själva uppger sina personuppgifter.
Person vars personuppgifter behandlas benämns Registrerad. 

Föremålet/typer (kategorier) av personuppgifter som behandlas

De uppgifter som Registrerad själv har lämnat.

Behandlingens art

Företaget behandlar personuppgifter på följande sätt: 
– Personuppgifter samlas in, struktureras, bearbetas, lagras och gallras. 

Ändamålen med behandlingen

Företaget behandlar personuppgifter i syfte att: 
– Företaget ska kunna utföra det som Registrerad önskar t.ex. att få information
– Företaget ska kunna administrera det event som Registrerad har anmält sig till 
– Företaget ska kunna utföra direkt marknadsföring

Grunden för behandling

Företagets behandling av personuppgifter sker på följande grunder:
– Företaget behandlar personuppgifter för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intressen, t.ex. att lämna av Registrerad önskad information.
– Företaget behandlar personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Företagets produkter (angående direktreklamspärr – se nedan.)
– Företaget behandlar personuppgifter på grundval av samtycke från registrerad

Återkallelse av samtycke

Om viss personuppgift behandlas på grundval av samtycke från Registrerad har Registrerad rätt att återkalla sitt samtycke när som helst.

Källor

Personuppgifter har samlats in från en eller flera av följande källor:
– Vid Registrerads besök på Företagets hemsida

Krav på information och utebliven information

Som utgångspunkt lämnar Registrerad personuppgifter frivilligt.

Mottagare inom EU

Personuppgifterna kan överföras till följande mottagare:
– Företagets egna enheter inom EU
– Av Företaget anlitade databehandlare, så som IT-leverantörer eller tryckerier

Mottagare utanför EU och internationell organisation

Företaget kan överföra personuppgifter till följande företag utanför EU/EES eller till internationell organisation:
– Företagets egna enheter i Kina, Malaysia, USA, Storbritannien & Mexiko.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande och profilering (automatisk behandling och utvärdering av personuppgifter) av Registrerad kan förekomma. Automatiserat beslutsfattande och profilering rör framför allt beslut om
– Val av Registrerade som för Företaget är särskilt intressanta att kontakta i marknadsföringssyfte

Tid som personuppgifterna behandlas

Personuppgifter raderas automatiskt efter att Registrerad inte varit aktiv på hemsidan under tre månader. Anmälningar till event raderas inom skälig tid efter eventet.

Registrerads rätt till information och Registrerads rättigheter

Registrerad har rätt att få information från Företaget om vilka personuppgifter som Företaget behandlar om Registrerad och vilken typ av behandling som görs. Begäran ställs till Företaget via e-post [email protected].
Registrerad har rätt att begära rättelse av personuppgift som Företaget behandlar om Registrerad. Registrerad har också rätt att begära radering eller begränsning av eller invända mot behandling av personuppgifter i den utsträckning som gällande lagregler medger (framför allt EU:s förordning om behandling av personuppgifter). Detsamma gäller rätt att få ut information i digitalt format (dataportabilitet).

Direktreklamspärr

Direktreklam förekommer inom Företaget endast i liten omfattning och enbart inom business to business. Om Registrerad ändå vill försäkra sig om att inte erhålla direktreklam görs detta genom att Registrerad kontaktar Företaget och önskar att Registrerads personuppgifter ska raderas.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Registrerad har rätt att inge klagomål avseende Företagets behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighet.
I Sverige är tillsynsmyndigheten Integrationsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Information om personuppgifter som behandlas

Information om personuppgifter som avser Registrerad erhålls i separat dokument. Sådan information lämnas elektroniskt via email om Registrerads identitet kan säkerställas, eller skickas till registrerads folkbokföringsadress med ordinarie postgång. 

 

Om denna webbplats

Denna hemsida har utformats av Nolato AB i syfte att tillhandahålla mottagaren en allmän information om Nolatokoncernen. Informationen har utformats i enlighet med europeisk lagstiftning och standard.

Rättigheter

Om inget annat uttryckligen anges på hemsidan förbehålles samtliga rättigheter till innehållet på hemsidan Nolato AB med ensamrätt. Vissa företagsnamn och produkter som finns på hemsidan kan utgöra registrerade varumärken tillhörande annan än Nolato AB och till dessa hävdar Nolato AB ej någon rätt!

Ändringar

Nolato AB förbehåller sig rätten att närhelst och utan meddelande därom, ändra och göra tillägg till hemsidan.

Ansvar

Informationen på hemsidan är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Nolato AB lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan föreligga. Nolato AB friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av endera slag som kan visas ha uppstått i samband med användning av informationen på hemsidan. Svensk lag skall vara tillämplig på hemsidan.