INVESTERARRELATIONER

Bolagsstyrning

På denna sida informerar vi om Nolatos bolagsstyrning i form av styrelse och företagsledning. Här finns också information om ersättningar, våra bolagsstyrningsrapporter m.m.

Nolatos bolagsstyrning

Nolato är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning (främst aktiebolagslagen), Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt regler och rekommendationer utgivna av andra i sammanhanget relevanta organisationer.

 

Bolagsstyrningsrapport

I Nolatos formella bolagsstyrningsrapport anges bland annat hur styrelseutvärdering gjorts och redovisas. Aktuell bolagsstyrningsrapport ingår i årsredovisningen, som kan läsas eller laddas ner på denna sida. Här finns även tidigare rapporter sedan 2010 tillgängliga.

 

Ägarstyrning

Aktieägarna utövar sin ägarmakt på bolagsstämmorna. Nolatos A-aktier medför 10 röster och B-aktierna 1 röst. Det finns inga begränsningar i hur många röster en aktieägare kan avge vid stämman. -

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver aktiebolagslagen en lägsta andel aktieägare närvarande vid stämman och/eller en större majoritet.

Den bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisning och revisionsberättelse benämns årsstämma och hålls i Nolato normalt i slutet av april eller i början av maj. Vid denna stämma prövas även frågor avseende bland annat utdelning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer. Årsstämman fastställer även arvoden till styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt principer för hur ledamöterna i valberedningen utses inför nästkommande årsstämma. 

På årsstämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och dess utveckling. Aktieägare har även möjlighet att få ett ärende behandlat på stämman genom att skriftligt begära detta hos styrelsen senast sju veckor före stämman.

 

Av aktieägarna vald revisor

Vid årsstämman 2023 valdes Ernst & Young AB som revisor i Nolato fram till och med årsstämman 2024, med auktoriserade revisorn Joakim Falck som huvudansvarig.

Revisor

Joakim Falck, född 1972. Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB. Revisor i Nolato sedan 2018. Vald revisor i bland annat Hexpol, Garo AB, Itab Shop Concept AB och Nefab.

 

Årsstämmor

Nolato håller årsstämma under våren varje år, normalt i början av maj.

Mer information om årsstämmornaBOLAGSSTYRNING

Nolatos årsstämmor

Nolatos årsstämma 2024 hålls den 6 maj 2024. Här finns information om denna samt tidigare årsstämmor.

Bolagsstyrningsrapporten är inkluderad i årsredovisningen

Nolatos styrelse

Fredrik Arp
Namn

Fredrik Arp

More
 • Invald

  2009 (ledamot även 1998–1999)

 • Befattning

  Styrelsens ordförande samt ordförande i ersättningsutskottet

 • Född

  1953

 • Utbildning

  Civilekonom, ekon.dr.h.c.

 • Andra styrelseuppdrag

  Ordförande i Bravida Holding AB och Gränges AB.

 • Bakgrund

  Koncernchef Volvo Cars, Trelleborg, PLM.

 • Beroende

  Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Carina van den Berg
Namn

Carina van den Berg

More
 • Invald

  2022

 • Befattning

  Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet

 • Född

  1974

 • Utbildning

  Bachelor of business and economics

 • Andra styrelseuppdrag

 • Bakgrund

  Director of Global Finance Sustainability and Operations, SKF Group

 • Beroende

  Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare

Tomas Blomquist
Namn

Tomas Blomquist

More
 • Invald

  2021

 • Befattning

  Styrelseledamot

 • Född

  1970

 • Utbildning

  Marknadsekonom

 • Andra styrelseuppdrag

 • Bakgrund

  VD & Koncernchef Biotage. Ledande befattningar inom Abbott, Alere, Analyticon och Johnson & Johnson.

 • Beroende

  Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Sven Boström
Namn

Sven Boström

More
 • Invald

  2013

 • Befattning

  Styrelseledamot

 • Född

  1983

 • Utbildning

  B.Sc. kemi. M.Sc. Analytisk Kemi och Fil. kand. Ekonomi.

 • Andra styrelseuppdrag

 • Bakgrund

 • Beroende

  Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.

Lovisa Hamrin
Namn

Lovisa Hamrin

More
 • Invald

  2017

 • Befattning

  Styrelseledamot samt ledamot i ersättnings­utskottet.

 • Född

  1973

 • Utbildning

  Civilekonom Handelshögskolan och Fil. kand. Ekonomisk historia.

 • Andra styrelseuppdrag

  Ordförande i Herenco AB och Hamrin Foundation. Ledamot i Jönköping International Business School och Entreprenörskapsforum.

 • Bakgrund

  Ägare och koncernchef i Herenco AB, ägare och arbetande ordförande i Herenco Holding AB, ledande positioner i Hall Media AB och Schibsted.

 • Beroende

  Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.

Åsa Hedin
Namn

Åsa Hedin

More
 • Invald

  2014

 • Befattning

  Styrelseledamot samt ledamot i revisions­utskottet.

 • Född

  1962

 • Utbildning

  M.Sc. i Biofysik, Bachelor of Arts i fysik.

 • Andra styrelseuppdrag

  Ordförande i Tobii Dynavox AB, Artificial Solutions AB och QB Tech AB. Ledamot i Biotage AB och Industrifonden AB.

 • Bakgrund

  Vd i Elekta Instrument AB. Ledande befattningar inom Siemens Health­care och Gambro AB.

 • Beroende

  Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Erik Lynge-Jorlén
Namn

Erik Lynge-Jorlén

More
 • Invald

  2020

 • Befattning

  Styrelseledamot och styrelsens representant för hållbarhetsfrågor.

 • Född

  1979

 • Utbildning

  Bachelor of Education.

 • Andra styrelseuppdrag

 • Bakgrund

  Högstadielärare

 • Beroende

  Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.

Lars-Åke Rydh
Namn

Lars-Åke Rydh

More
 • Invald

  2005

 • Befattning

  Styrelseledamot

 • Född

  1953

 • Utbildning

  Civilingenjör

 • Andra styrelseuppdrag

  Ordförande i Danfo AB, Olja ek. för., Schuchardt Maskin AB, Chiffonjén AB och Prototypen AB. Ledamot i Garo AB, Spectria Invest Fond AB, Söderbergsföretagen AB, Hjo Verktyg AB och Östrand o Hansen AB.

 • Bakgrund

  Vd och koncernchef i Nefab.

 • Beroende

  Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Björn Jacobsson
Namn

Björn Jacobsson

More
 • Invald

  2015 (ledamot även under 2000–2013) Suppleant 2014

 • Befattning

  Arbetstagar- representant LO.

 • Född

  1971

 • Utbildning

  Gymnasium

 • Andra styrelseuppdrag

  Styrelseledamot i Nolato Gota AB.

 • Bakgrund

  Anställd i Nolato Gota.

 • Beroende

Steven Gorial
Namn

Steven Gorial

More
 • Invald

  2022

 • Befattning

  Arbetstagarrepresentant PTK

 • Född

  1983

 • Utbildning

  KY-akademien, NTI m.m.

 • Andra styrelseuppdrag

  Styrelseledamot i Nolato Plastteknik AB

 • Bakgrund

  Anställd i Nolato Plastteknik

 • Beroende

Styrelsemedlemmarnas aktieinnehav

Aktuellt aktieinnehav redovisas i avsnittet Ägande i styrelse & ledning på sidan:

Aktien och ägarna

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen anger den strategiska inriktning­en för Nolatos verksamhet och utarbetar erforderliga instruktioner. Den fastställer Nolatokoncernens ledande organisation samt tillsätter, avsätter och kontrollerar verkställande direktören.

Principer har beslutats vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman angående styrelsens arbetsordning för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt den ekonomiska rapporteringen.

De väsentligaste delarna i dessa principer fastslår följande:

 • Styrelsen ska fastlägga ett arbetsprogram med sex ordinarie möten under året, där olika ärenden enligt arbetsordningen ska behandlas vid olika styrelsemöten.
 • Kallelse, dagordning samt underlag för styrelsemötet ska i normalfallet sändas ut senast en vecka före mötet. Vid mötet ska numrerade protokoll föras.
 • Arbetsfördelningen klargör styrelsens ansvar samt de viktigaste arbetsuppgifterna för ordföranden och verkställande direktören. Instruktionerna för verkställande direktören innehåller inskränkningar för beslut kring investeringar, förvärv, överlåtelser samt vissa avtal.
 • För att göra det möjligt för styrelsen att fortlöpande följa och kontrollera koncernens ekonomiska ställning och utveckling, ska verkställande direktören förse styrelsen med månadsrapporter kring försäljning, resultat, kapitalbindning, kassaflöden, balansräkning samt uppföljning mot prognoser och uppdatering av prognoser.

 

Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag (inklusive Svensk kod för bolagsstyrning) samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag.

Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Nolato samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt. Vidare tillser ordföranden att det sker en årlig utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna.

Nolatos koncernledning

Christer Wahlquist
Namn

Christer Wahlquist

More
 • Anställd

  1996

 • Befattning

  Vd och koncernchef sedan 2016

 • Född

  1971

 • Utbildning

  Civilingenjör
  MBA

 • Bakgrund

  Affärsområdeschef
  Vd i koncernbolag

Per-Ola Holmström
Namn

Per-Ola Holmström

More
 • Anställd

  1995

 • Befattning

  Vice Vd Chef ekonomi & finans sedan 1995

 • Född

  1964

 • Utbildning

  Civilekonom

 • Bakgrund

  Auktoriserad revisor

Johan Iveberg
Namn

Johan Iveberg

More
 • Anställd

  2010

 • Befattning

  Chef för affärsområde Medical Solutions sedan 2016

 • Född

  1969

 • Utbildning

  Civilingenjör

 • Bakgrund

  Vd i Nolato MediTech, ledande positioner inom Trelleborg, Akzo Nobel och Perstorp

Anders Björklund, Nolato
Namn

Anders Björklund

More
 • Anställd

  2023

 • Befattning

  Chef för affärsområde Engineered Solutions sedan 2024

 • Född

  1970

 • Utbildning

  Master of Science (Materials)

 • Bakgrund

  Vd Kanthal, ledande befattningar inom Sandvikkoncernen, Gunnebo Industries, Volvo Construction Equipment och Ericsson

Anders Ericsson, Nolato
Namn

Anders Ericsson

More
 • Anställd

  1999

 • Befattning

  Vd Nolato Silikonteknik, chef EMC inom Engineered Solutions

 • Född

  1964

 • Utbildning

  Marknad / Ekonomi

 • Bakgrund

  Ledande befattningar inom GA Lindberg samt GE-plastic

Camilla Magnusson
Namn

Camilla Magnusson

More
 • Anställd

  2013

 • Befattning

  Inköpsdirektör sedan 2021

 • Född

  1971

 • Utbildning

  Maskiningenjör

 • Bakgrund

  Inköpschef inom Siemens, Saab/GM

Glenn Svedberg
Namn

Glenn Svedberg

More
 • Anställd

  2007

 • Befattning

  Hållbarhetsdirektör sedan 2021 och teknisk direktör sedan 2023

 • Född

  1965

 • Utbildning

  Civilingenjör

 • Bakgrund

  Vd i Nolato Cerbo, Promens och Flextronics, ledande positioner inom Ericsson och Volvo Construction Equipment

Ledningens aktieinnehav

Aktuellt aktieinnehav redovisas i avsnittet Ägande i styrelse & ledning på sidan:

Aktien och ägarna.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman 2023 i Nolato AB, org.nr 556080-4592 (”Bolaget”) har fastställt följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till styrelseledamöter och personer i bolagsledningen.

Bolagsledningen utgörs av vd och övriga medlemmar av koncernledningen.

Riktlinjerna ska gälla tillsvidare, dock längst för tiden intill årsstämman 2027. Efter att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023 ska de tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar. Förevarande riktlinjer omfattar inte styrelsearvoden och andra ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolaget har som övergripande mål med verksamheten att skapa en långsiktigt god tillväxt och stabil avkastning för aktieägarna. Bolaget utvecklar och tillverkar polymera produkter och system till ledande kunder inom väl definierade marknadsområden. Bolaget bedriver vidare ett målinriktat arbete inom hållbarhet, vilket skapar nytta för samhället och koncernens affärsverksamhet. Arbetet med hållbar utveckling är en integrerad del i Bolagets tillväxtstrategi och värdeskapande. Bolagets hållbarhetsarbete är vidare systematiskt och målinriktat och resultaten redovisas utförligt i koncernens årliga hållbarhetsredovisning.

För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet hänvisas till Bolagets hemsida (www.nolato.com).

Genomförandet av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen samt att möta förväntningar på ett hållbart och ansvarsfullt företagande förutsätter att Bolaget, utifrån respektive anställningsland, har marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor i syfte att behålla och, vid behov, rekrytera personer i bolagsledningen med den kompetens och erfaren-het som krävs. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning.

Den totala ersättningen ska baseras på befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i anställningslandet.

Incitamentsprogram

I Bolaget har inrättats teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen, vilka implementerats på marknadsmässiga villkor, i syfte att öka intresset för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt bidra till ägarengagemang och höja deltagarnas motivation samt samhörigheten med Bolaget. Därmed har optionsprogrammen en tydlig koppling till Bolagets affärsstrategi, tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen samt att möta förväntningar på ett hållbart och ansvarsfullt företagande. De befattningshavare som omfattas av programmet får förvärva optioner till marknadspris. Nyteckning av B-aktier vid utnyttjande av teckningsoptioner kan ske efter tre år.

Dessa teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram som beslutades på extra bolagsstämma 2016, på årsstämman 2019 samt på årsstämman 2022 beskrivs vidare i not 27 i årsredovisningen för 2022, som finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nolato.com).

Eftersom aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman omfattas de inte av dessa riktlinjer.

Formerna av ersättning

Den totala ersättningen till personer i bolagsledningen baseras på befattning, individuell prestation och koncernresultat. Den totala ersättningen får bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Till detta hör även villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. För att säkerställa att den sammanlagda ersättningen är marknadsmässig och konkurrenskraftig ska denna ses över årligen. Hänsyn ska då tas till befattning, Bolagets storlek, lön och personens erfarenhet. Oberoende av dessa riktlinjer kan bolagsstämman därutöver fatta beslut om till exempel ersättningar som är aktie- eller aktiekursrelaterade.

Fast grundlön
Den fasta grundlönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och spegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen ska utgöra grunden för den totala ersättningen.

Rörlig kontantersättning
Personer i bolagsledningen ska, utöver den fasta grundlönen, kunna erhålla rörlig kontantersättning som mäts på utfall av finansiella nyckeltal och utgår baserat på hur väl av styrelsen fastställda målsättningar uppnås. Det krävs positivt resultat efter finans för att rörlig kontantersättning ska kunna utgå. Utformningen av prestationsmålen ska medföra ett främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Den årliga rörliga kontantersättningen kan uppgå till maximalt 60 procent av grundlönen för vd och 50 procent av grundlönen för resterande personer i bolagets ledning.

I Bolagets arbete med hållbar utveckling ingår även ett miljömål att utsläppet av koldioxid ska minska i framtiden i förhållande till av styrelsen fastställda målsättningar. Det koncernövergripande nyckeltalet är ton koldioxid/nettoomsättning.

Rörlig kontantersättning enligt ovan fördelas enligt följande.

 • Resultat: 45 procent
 • Avkastning på kapital: 45 procent
 • Miljömål utsläpp koldioxid: 10 procent

 

Den rörliga ersättningen beräknas på finansiella och andra nyckeltal som baseras på av revisorerna granskade rapporter. Ersättningsutskottet godkänner ersättningarna till vd och övriga ledande befattningshavare.

Den eller de personer som deltar i Bolagets teckningsoptionsprogram erbjuds även en rörlig kontantersättning motsvarande hälften av deltagarens betalda optionspremie samt den inkomstskatt som belastar ersättningen, förutsatt att anställningen i koncernen inte avslutas inom tre år.

Bolagsledningen erbjuds en långsiktig rörlig kontantersättning för att stimulera integrationen av det under 2020 förvärvade bolaget GW Plastics. Ersättningen baseras på resultatutfall under åren 2020-2022 och utbetalas under 2023. Maximalt utfall kan uppgå till 50 procent av en årslön (grundlön).

Den rörliga kontantersättningen är inte pensionsgrundande.

Pensionsförmåner
Pensionspremien till vd och övriga personer i bolagsledningen har en avgiftsbestämd pensionsplan utformad i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som personen i bolagsledningen är anställd i. Pensionsavsättningar kan göras för personer i bolagsledningen motsvarande maximalt 35 procent av den fasta årslönen baserat på fast årslön samt ålder. Pensionsåldern för vd och övriga personer i ledningen är 65 år.

Övriga förmåner
Andra förmåner, i form av exempelvis sjukvårdsförsäkring och bilförmån, kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som personen i bolagsledningen är anställd i. Sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt och får uppgå till maximalt 10 procent av den fasta årslönen om inte tvingande regler eller fast lokal praxis innebär att ytterligare förmåner ska utgå.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Personer i bolagsledningen ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden maximalt uppgå till 24 månader. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 24 månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 6 månader utan rätt till avgångsvederlag. Under uppsägningstiden ska personer i bolagsledningen vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. För styrelsearbete utgår ingen ersättning utöver det styrelsearvode som bolagsstämman beslutar om.

Lön och anställningsvillkor för anställda

I samband med styrelsens arbete med förslag till förevarande riktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats. Vid utvärderingen av riktlinjernas skälighet och begränsningar har följande utgjort ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag:
i)     Uppgifter om anställdas totala ersättning
ii)     Ersättningens komponenter
iii)     Ersättningens ökning och ökningstakt över tid

I ersättningsrapporten kommer utvecklingen av avståndet mellan ersättningen för å ena sidan vd och Vice vd och å andra sidan övriga anställda som inte är ledande befattningshavare att redovisas.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Minst vart fjärde år ska styrelsen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Fram till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman ska förevarande riktlinjer gälla. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott i vars uppgifter det ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till förevarande riktlinjer, ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för personer i bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i utskottet ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

I den mån vd eller andra i Bolagets ledning berörs av ersättningsrelaterade frågor, närvarar inte dessa vid styrelsens behandling av och beslut avseende sådana frågor.För det fall ersättningsutskottet anlitar en extern uppdragstagare för arbete ska utskottet försäkra sig om att det inte föreligger någon intressekonflikt till andra uppdrag som denna person kan ha för Bolaget eller dess ledning.

Tillfälligt frångående av riktlinjerna

Styrelsen har rätt att tillfälligt frångå förevarande riktlinjer helt eller delvis om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett sådant frångående bedöms vara nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen samt att möta förväntningar på ett hållbart och ansvarsfullt företagande, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. För de fall som styrelsen gör sådant avsteg ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om eventuellt avsteg från riktlinjerna