HÅLLBAR UTVECKLING

Nolato och de globala målen

De globala målen inom ramen för Agenda 2030 hjälper Nolato att identifiera väsentliga områden inom hållbar utveckling

Skiss som kopplar de globala målen till Nolatos verksamhet

Inom ramarna för Agenda 2030 presenterade FN under 2017 globala mål för hållbar utveckling. De 17 målen är ett tydligt och användbart ramverk för att möta globala utmaningar och har fått stort genomslag i samhället. Näringslivet förväntas bidra med ansvarsfullt företagande, transparent redovisning av egna mål och resultat, samt utveckling av produkter och tjänster som bidrar till hållbar utveckling. De globala målen hjälper Nolato att identifiera väsentliga områden och koncernen har identifierat sju mål som har tydlig koppling till verksamheten. Med utgångspunkt från målen ser Nolato möjligheter att minska miljöpåverkan och skapa affärsmöjligheter. 

En viktig utgångspunkt för att uppnå målen är att minimera Nolatos resursanvändning och klimatpåverkan. Detta åstadkommer vi genom att arbeta med innovationer, effektivitetsförbättringar, investeringar i ny teknik, ökad användning av förnybar energi, samt satsningar på biobaserade och återvunna plaster. De globala målen ger också inspiration till åtgärder inom socialt ansvar, samhällsengagemang och affärsetik.

Globala målen