ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Nolato och TCFD

Task force on Climate-related Financial Disclosures

Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) är ett marknadsdrivet initiativ som lanserades 2017. Syftet är att utveckla rekommendationer för frivillig och konsekvent rapportering av klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. TCFD:s riktlinjer utgår från styrning, strategi, riskhantering, mätvärden och målbilder.

För Nolato handlar det rent konkret bland annat om att ha finansiell kontroll på hur koncernen påverkas av att klimatet förändras över tid, samt hur verksamheten påverkas av styrmedel för att begränsa utsläpp av koldioxid. I en tabell på sidan 25 i vår Hållbarhetsredovisning för 2021 visar vi var de centrala rekommendationerna i TCFD behandlas i årsredovisningen.

Att stödja TCFD är frivilligt och det är öppet för alla att gå med. Ett tusental företag och organisationer är officiellt anslutna till TCFD och Nolato tar nu de första stegen för att följa riktlinjerna. TCFD anger fyra nyckelområden som investerare och marknadsaktörer anser som viktiga att få information om. 

Styrning

Nolatos styrelse har utsett en ledamot med särskilt ansvar för att följa upp hållbarhetsarbetet, inklusive klimatrelaterade risker och möjligheter. Ledamoten bidrar tillsammans med koncernchefen och hållbarhetschefen Nolatos hållbarhetsutskott. Styrelsen får regelbunden information om hur klimatarbetet utvecklats och har det yttersta ansvaret för utformning och implementering av koncernens klimatmål.

Strategi

Klimatförändringen skapar risker och möjligheter för Nolato och frågorna är en del av den övergripande strategin för hållbar utveckling. Om vi tänker oss ett scenario där samhället bestämmer sig för att kraftigt styra mot mycket låga utsläpp av fossilbaserad koldioxid kommer bolaget att påverkas både av ökade kostnader (skatter, avgifter) och olika regleringar, exempelvis lagstiftning. Omställningen att minska koncernens koldioxidavtryck pågår, men kommer att ta betydande resurser i anspråk under många år framåt. Om vi samtidigt tänker oss ett scenario med väsentlig temperaturhöjning kommer koncernen att påverkas av fysiska risker som sannolikt gäller hela värdekedjan. I de nuvarande riskanalyserna tas hänsyn till översvämningar, extrema vädersituationer och torka. För att möta TCFD:s riktlinjer behöver koncernen arbeta vidare med tänkbara scenarier med målet att kunna uttrycka hur intjäningsförmågan påverkas av dessa olika situationer. 

Riskhantering

För att minska riskerna styr koncernen bort från fossilbaserad energi. Vidare skapas möjligheter genom utveckling av produkter som innehåller biobaserade och återvunna råvaror. Läs mer om risker och riskhantering på sid. 59–61 i Nolatos årsredovisning för 2021.

Mätvärden och mål

Koncernen redovisar sedan länge utsläppen av koldioxid och anger nyckeltal för hur utsläppen förändras över tid. Under 2020 infördes ett nytt krävande klimatmål för koncernen. Det sker fortlöpande ett arbete med att utvärdera dessa mål och ambitionen är att de skall vara i samklang med Parisavtalets strävan att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.