INVESTERARE

Nolatos affärsidé, vision och strategi

Nolato ska vara kundens första val som samarbetspartner

Vår affärsidé

Nolato är en global, innovativ samarbetspartner inom utveckling och produktion av polymera produkter och system. Baserat på decenniers erfarenhet och gedigen teknisk kompetens erbjuder vi ledande kunder långsiktiga och nära samarbeten med stort fokus på cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Genom god kunskap om varje enskild kunds förutsättningar, tidig medverkan i deras projekt, kvalificerad projektstyrning och högeffektiv produktion skapar vi mervärde för såväl kunder som ägare och medarbetare.

 

Vår affärsmodell

Nolatos affärsmodell bygger på tre decentraliserade affärsområden som med egen beslutskraft och gemensamma ambitioner arbetar för att uppfylla visionen och de finansiella målen. På så sätt skapas trygga arbetsplatser för medarbetarna och värde genereras till ägarna.

Med gedigen erfarenhet och bred kompetens skapas och utvecklas nära, långsiktiga och innovativa samarbeten med kunderna.

Med väl utvecklad och ledande teknologi, brett utvecklings- och designkunnande, kvalificerad projektledning samt högeffektiv produktion skapas mervärde för såväl kunder som ägare.

Den gemensamma värdegrunden ska genomsyra alla delar av verksamheten.

 

Intäktsmodell

Nolatos intäkter genereras i huvudsak av kunders produktionsuppdrag. Tillverkning och leverans av produkten sker i enlighet med kundens beställning och övriga önskemål, och därefter faktureras kunden. Tillverkningen bygger på korta produktions- och genomloppstider, vilket innebär en låg riskexponering för lagerhållning och inkurans.

En viktig del i värdeskapandet för kunder och ägare är förmågan att i ett tidigt skede av produktens utveckling tillföra gedigen kompetens i ledande teknologier, hållbara lösningar, konstruktion och kvalificerad projektledning.

designskiss autoinjector

Vår vision och vägen dit

Nolato ska vara kundens första val som innovativ samarbetspartner inom hållbar utveckling och produktion.

Att vara kundens första val innebär att kunden återkommande väljer Nolato som samarbetspartner i sina viktigaste projekt. Kunden ska se oss som en pålitlig partner, som kombinerar kunskap och erfarenhet med innovativt tänkande, tar ansvar och aktivt bidrar till hållbar utveckling samtidigt som vi sätter deras individuella behov och önskemål främst.

 

De viktigaste medlen för att nå vår vision är:

 

Långsiktiga kundrelationer

Långsiktiga och nära samarbeten är målet för Nolatos alla kundrelationer. En  djupgående förståelse för och kunskap om kundernas processer och behov,  kombinerad med en kontinuitet som genererar erfarenhet, bidrar till att skapa  viktiga värden. 

Brett kunderbjudande

Allt fler kunder prioriterar de leverantörer som har globala resurser och kompetens för att vara med från koncept till leverans. Nolatos globala organisation och breda kunderbjudande omfattar därför allt från konceptutveckling, produktdesign, inköp av produkter och tjänster samt processoptimering till volymproduktion, vidareförädling, montering och logistik. Vårt fokus på hållbar utveckling genomsyrar samtliga steg i processen.

Hög kompetens 

Våra kunder utmanar oss ständigt med nya önskemål och tuffare krav. Vi vässar vårt kunderbjudande genom att kontinuerligt utveckla våra medarbetares kompetens samt investera i spjutspetsteknologier och förvärv. Med vår strategi “Ett Nolato” skapas goda synergier mellan affärsområdena i syfte att generera ökad affärsnytta för Nolatos kunder.

Lokal närvaro globalt

Närheten till kunderna och deras marknader är avgörande. Det handlar om att uppnå en så effektiv logistisk som möjligt, tillsammans med korta kontaktvägar och möjlighet till ett snabbt beslutsfattande. 

Hög produktivitet

Hög produktivitet och kontinuerligt kostnadsfokus är grundläggande delar av vår verksamhet. Med Lean Manufacturing kan både Nolatos och kundernas affärs-nytta maximeras, samtidigt som processerna effektiviseras, resursanvändningen  optimeras, ledtiderna kortas och innovativa, hållbara lösningar utvecklas. 

Ansvarsfullt företagande

Nolatos värdebas står stark och utgår från att en ansvarstagande, effektiv och lönsam affärsverksamhet måste vara etisk och hållbar. Därför är frågor som rör etik, socialt ansvar, miljö samt hälsa och säkerhet väl integrerade i affärsverksamheten och avgörande för att definiera Nolatos affärskultur.

Hållbara inköp

Nolatos leveranskedja är en förlängning av Nolatos nätverk och kapacitet. Våra strategiska leverantörer bör sträva efter att uppnå en positiv påverkan på med- arbetarna, samhället och affärsvärdet, minimera sin miljöpåverkan samt efterleva Nolatos uppförandekod och övriga satsningar.

Stabila finanser

En stark finansiell ställning skapar en stabil grund och är en förutsättning för vår verksamhet. Stabila finanser gör även Nolato till en långsiktigt trygg leverantör och samarbetspartner genom hela konjunkturcykeln.

Röd ledarbåt

Strategi för lönsam tillväxt

I strävan att nå tillväxtmålen ligger följande övergripande strategi fast:

 

Positionering och avancemang i värdekedjan

Med målet om långsiktig tillväxt och stabil avkastning till aktieägarna ska Nolato vara en högteknologisk samarbetspartner med global närvaro.

 

Kompetens och erbjudande i världsklass

Nolato investerar i medarbetare med hög kompetens och i en utveckling i teknikens framkant, tillsammans med konkurrenskraftig Lean Manufacturing. Det bidrar till förmågan och styrkan att erbjuda totallösningar där hållbarhet är en central del.

 

En decentraliserad organisation som ger synergier

En företagskultur som baseras på en decentraliserad affärsmodell. Det ger affärsområdenas bolag mandat att utveckla och anpassa sina erbjudanden baserat på kundens specifika behov och krav. Givet de tre affärsområdenas likartade teknologier skapas synergier och samarbeten som levererar ytterligare kundnytta.

 

Kundorienterad strategi anger riktningen för organisk tillväxt

En kundorienterad strategi innebär att Nolato söker sig till stora kunder i produktområden med organisk tillväxt vilka ger goda möjligheter att växa och utvecklas i takt med deras erbjudande.

 

Expansion på prioriterade geografiska marknader

Nolatos expansion realiseras genom att följa med kunderna in på nya marknader, genom förvärv av bolag med en överensstämmande företagskultur och som kompletterar befintlig kundbas, tillsammans med kompetens som breddar erbjudandet ytterligare.

Global karta