INVESTERARE

Nolatos affärsidé, vision och strategi

Nolato ska vara kundens första val som samarbetspartner

Vår affärsidé

Nolato är en global, avancerad, högteknologisk samarbetspartner och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom väl definierade marknadsområden. 

Genom lång erfarenhet, gediget material- och processkunnande, kompetens, vilja och förmåga att erbjuda hållbara lösningar, tidig medverkan i kundernas projekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om varje enskild kunds förutsättningar, är Nolato en effektiv och innovativ samarbetspartner.

 

Vår affärsmodell

Nolatos affärsmodell bygger på tre decentraliserade affärsområden som med egen beslutskraft och gemensamma ambitioner arbetar för att uppfylla visionen och de finansiella målen. På så sätt skapas trygga arbetsplatser för medarbetarna och värde genereras till ägarna.

Med gedigen erfarenhet och bred kompetens skapas och utvecklas nära, långsiktiga och innovativa samarbeten med kunderna.

Med väl utvecklad och ledande teknologi, brett utvecklings- och designkunnande, kvalificerad projektledning samt högeffektiv produktion skapas mervärde för såväl kunder som ägare.

Den gemensamma värdegrunden ska genomsyra alla delar av verksamheten.

 

Intäktsmodell

Nolatos intäkter genereras i huvudsak av kunders produktionsuppdrag. Tillverkning och leverans av produkten sker i enlighet med kundens beställning och övriga önskemål, och därefter faktureras kunden. Tillverkningen bygger på korta produktions- och genomloppstider, vilket innebär en låg riskexponering för lagerhållning och inkurans.

En viktig del i värdeskapandet för kunder och ägare är förmågan att i ett tidigt skede av produktens utveckling tillföra gedigen kompetens i ledande teknologier, hållbara lösningar, konstruktion och kvalificerad projektledning.

designskiss autoinjector

Vår vision och vägen dit

 

Kundens första val som samarbetspartner

De viktigaste medlen för att nå vår vision är:

 

Brett kunderbjudande

Allt fler kunder prioriterar leverantörer som har resurser globalt och kompetens att vara med från koncept till leverans. Nolatos globala verksamhet och breda kund­erbjudande inom utveckling och produktion av produkter i polymera material omfattar därför allt från konceptutveckling, produkt­design och processoptimering till volymproduktion, vidareförädling, montering och logistik, med fokus på hållbar utveckling i alla steg av processen.

 

Hög produktivitet

Hög produktivitet och kontinuerligt kostnadsfokus är naturliga delar av vardagen. Med Lean Manufacturing kan affärsnyttan maximeras för både Nolato och kunden.

 

Hög kompetens

Då Nolatos kunder ständigt utmanar med nya önskemål och tuffare krav, vässas kund­erbjudandet genom kontinuerlig kompetens­höjning av medarbetarna, löpande investeringar i spjutspets­teknologier och kompletterande förvärv.

 

Ansvarsfullt företagande

Nolatos värdebas står stark och utgår från att en effektiv och lönsam affärsverksamhet måste vara etisk och hållbar. Därför är frågor som rör etik, socialt ansvar, miljö och arbets­­­miljö väl integrerade i affärsverksamheten, och definierar Nolatos företagskultur.

 

Lokal närvaro globalt

Närheten till kunden och deras marknader är centralt. Det handlar om att uppnå en så effektiv logistik som möjligt, tillsammans med korta kontaktvägar och möjlighet till ett snabbt beslutsfattande.

 

Långsiktiga kundrelationer

Långsiktiga och nära samarbeten är målet för Nolatos alla kundrelationer. Stor förståelse för och kunskap om kundens processer och behov i kombination med kontinuitet som genererar erfarenhet, gör att viktiga värden kan skapas.

 

Stabila finanser

En stark finansiell ställning ger en stabil grund och är en förutsättning för verksamheten. Att värna om stabila finanser gör Nolato till en trygg leverantör och samarbetspartner även i mer utmanande ekonomiska tider.

Röd ledarbåt

Strategi för lönsam tillväxt

I strävan att nå tillväxtmålen ligger följande övergripande strategi fast:

 

Positionering och avancemang i värdekedjan

Med målet om långsiktig tillväxt och stabil avkastning till aktieägarna ska Nolato vara en högteknologisk samarbetspartner med global närvaro.

 

Kompetens och erbjudande i världsklass

Nolato investerar i medarbetare med hög kompetens och i en utveckling i teknikens framkant, tillsammans med konkurrenskraftig Lean Manufacturing. Det bidrar till förmågan och styrkan att erbjuda totallösningar där hållbarhet är en central del.

 

En decentraliserad organisation som ger synergier

En företagskultur som baseras på en decentraliserad affärsmodell. Det ger affärsområdenas bolag mandat att utveckla och anpassa sina erbjudanden baserat på kundens specifika behov och krav. Givet de tre affärsområdenas likartade teknologier skapas synergier och samarbeten som levererar ytterligare kundnytta.

 

Kundorienterad strategi anger riktningen för organisk tillväxt

En kundorienterad strategi innebär att Nolato söker sig till stora kunder i produktområden med organisk tillväxt vilka ger goda möjligheter att växa och utvecklas i takt med deras erbjudande.

 

Expansion på prioriterade geografiska marknader

Nolatos expansion realiseras genom att följa med kunderna in på nya marknader, genom förvärv av bolag med en överensstämmande företagskultur och som kompletterar befintlig kundbas, tillsammans med kompetens som breddar erbjudandet ytterligare.

Global karta