ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Nolato har fastställt en policy för uteslutande av icke-etiska produkter

Som en del i vår strävan att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt har vi tagit fram en policy för uteslutande av icke-etiska produkter.Vår policy för att säkerställa att de produkter vi tillverkar inte används i icke-etiska tillämpningar

Att bedriva vår verksamhet på ett ur alla aspekter hållbart sätt är grundläggande för oss i Nolato. Som en del i detta ingår att säkerställa att de produkter vi tillverkar inte används i icke-etiska tillämpningar.

För att bedöma detta krävs tydliga kriterier för att avgöra om nya affärsmöjligheter inte ligger i linje med våra värderingar och etiska standarder. Därför har Nolatos koncernledning och styrelse tagit fram och fastställt en koncerngemensam policy för uteslutande av icke-etiska produkter.

Policyn gäller alla produkter och tjänster som Nolato erbjuder. De måste uppfylla våra etiska krav, vilket bland annat innebär att användningen av dem inte ska förorsaka skada på individer, samhället eller miljön. Användningen ska inte heller bryta mot internationellt erkända regler, mänskliga rättigheter eller arbetsnormer.

Innan Nolato går in i nya eller ökade affärer ska de aktuella produkterna värderas ur faktorer som miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, arbetsmetoder och potentiella skador på samhället. Om produkterna bedöms vara icke-etiska förbehåller sig Nolato att utesluta dessa eller tacka nej till affären.

Exempel på icke-etiska tillämpningar är sådana som förknippas med illegala aktiviteter, kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöskador och korruption. Nolato kan även utesluta en produkt om kunden utser en underleverantör som inte accepterar Nolatos uppförandekod.

Produkter och tjänster levererade till kunder inom tobaksindustrin eller för militär användning får enligt policyn utgöra mindre än fem procent vardera av koncernens intäkter. Produkter och tjänster relaterade till registrerade läkemedelsprodukter ska alltid klassas som etiska produkter.

Nolatos medarbetare globalt kommer att få utbildning i den nya policyn. Detta gäller särskilt de som är involverade i kundrelationer och nya affärer, för att säkerställa att de förstår och upprätthåller innebörden i policyn.

Policyn kommer att ses över regelbundet för att säkerställa dess relevans i förhållande till aktuella sociala och miljömässiga frågor.