Contact us

Sending Email...

Valid input required
Valid input required
Valid input required
Valid input required

This page is also available in

KARIERA

Kariera w grupie Nolato

Szczycimy się długą tradycją stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych i zapewniamy pracownikom bezpieczne, stymulujące środowisko pracy, w którym obowiązuje równość płci.

Nolato jest szwedzką grupą spółek notowaną publicznie, prowadzącą działalność w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Opracowujemy i wytwarzamy produkty z materiałów polimerowych, takich jak plastiki, silikony i elastomery termoplastyczne (TPE). Ich odbiorcami są najważniejsi klienci z branż takich tak technologia medyczna, farmacja, telekomunikacja, elektronika użytkowa, motoryzacja, higiena i inne wybrane sektory przemysłu.

1938

DATA ZAŁOŻENIA

>6700

PRACOWNICY

3

KONTYNENTY

12

KRAJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W

Nasza wizja

Grupa Nolato powinna być partnerem najchętniej wybieranym przez klientów

Bycie najchętniej wybieranym partnerem oznacza, że klienci doceniają wagę, jaką przykładamy do wszystkich aspektów jakości, i w sposób naturalny uznają nas za partnera w zakresie rozwoju i produkcji.
Dotrzymujemy zobowiązań, terminowo realizujemy zamówienia, a klienci mogą na nas zawsze polegać. Do relacji z klientami podchodzimy długoterminowo i uczciwie. Zawsze dajemy z siebie wszystko i stale zadajemy sobie pytanie o to, jak możemy się dalej doskonalić.

Profesjonalizm

More

Dobra organizacja

More

Odpowiedzialność

More

Jesteśmy profesjonalistami i dążymy do osiągnięcia długoterminowej ­rentowności.

Długoterminowa rentowność jest istotna dla przyszłości grupy Nolato. Dlatego musimy działać w sposób profesjonalny i koncentrować się na zyskowności we wszystkich aspektach naszej pracy.

Koncentrujemy się na potrzebach i życzeniach klientów.

Ponieważ klienci stanowią fundament naszej działalności, ich potrzeby i życzenia muszą zawsze stać na pierwszym miejscu. Dążymy do tego, aby uczestniczyć w przedsięwzięciach klientów od samego początku, wnosząc w nie aktywny wkład w formie fachowej wiedzy i doświadczenia.

Wiedzę fachową i doświadczenie łączymy z innowacyjnością.

Połączenie fachowej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie polimerów z innowacyjnym podejściem i ciągłym doskonaleniem przybliża nas o naszej wizji: pomaga nam stać się partnerem najchętniej wybieranym przez klientów.

Dbamy o właściwą organizację naszej działalności operacyjnej.

Wszystkie aspekty naszych działań powinny być dobrze zorganizowane, aż po ­najmniejsze szczegóły. Ciągłe doskonalenie jest naturalną częścią naszej ­codziennej pracy.

Nasza działalność bazuje na wspólnych podstawach.

Działalność operacyjna grupy Nolato bazuje na wspólnych podstawach: zaangażowaniu, fachowej wiedzy, technologii i wartościach. Aktywna, dobrze zorganizowana współpraca między wszystkimi jednostkami zapewnia grupie Nolato efekt synergii: całość to więcej niż tylko suma poszczególnych części.

Wykorzystujemy pojawiające się możliwości i od razu rozwiązujemy problemy.

Tworzymy optymalny potencjał rozwoju naszej firmy, łącząc zarządzanie oparte na celach z jasnym podziałem odpowiedzialności i uprawnień. Dzięki temu pracownicy mogą rozwijać się zgodnie z własnymi i firmowymi celami i możliwościami.

Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie aspekty naszej działalności biznesowej.

Ponosimy odpowiedzialność za wszystkie obszary, na które nasza działalność ­wywiera wpływ, teraz i w przyszłości.

Aktywnie działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Aktywnie staramy się zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Dlatego podejmujemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Działamy w sposób uczciwy i otwarty.

Stosujemy zasady etyki w biznesie, unikamy konfliktów interesów i cenimy otwartość, zarówno w obrębie grupy, jak i na zewnątrz.

KARIERA

Praca w grupie Nolato

Przestrzegamy wszystkich wytycznych zawartych w Podstawowych zasadach i Kodeksie postępowania grupy Nolato. Jedną z naszych podstawowych zasad jest łączenie efektywnej działalności biznesowej z zasadami etyki, odpowiedzialnością oraz świadomością ekologiczną. Dołącz do grupy Nolato już dzisiaj i zostań jednym z ponad 6700 pracowników jednostek znajdujących się w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Wakaty
 

Kodeks postępowania

Istnieje życie w pracy i życie poza pracą. Pragniemy, by wszyscy pracownicy cieszyli się dobrym zdrowiem, często podróżowali, dysponowali czasem na działania prospołeczne oraz mieli niezbędne środki finansowe i wsparcie.

Warunki pracy i prawa człowieka

More

Postawa obywatelska

More

Zrównoważony rozwój

More

Jakość i zasady etyki w biznesie

More

Komunikacja i zgłaszanie nieprawidłowości

More

Tworzymy dobre warunki pracy

 • Dążymy do całkowitego wyeliminowania wypadków przy pracy i nie narażamy zdrowia ani bezpieczeństwa pracowników.
 • Wykraczamy poza wymogi ustawowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Podejmujemy systematyczne i prewencyjne działania w celu stworzenia bezpiecznego środowiska pracy, a także w stosownych przypadkach wprowadzamy certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001).
 • Oferujemy pracownikom możliwości rozwoju ich umiejętności zawodowych i zdolności.

Szanujemy prawa człowieka

 • Wszystkich ludzi traktujemy uczciwie, godnie i szacunkiem.
 • Popieramy i promujemy różnorodność.
 • Nie różnicujemy sposobu traktowania pracowników ze względu na płeć, wyznanie, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne czy pochodzenie społeczne lub etniczne.
 • Uznajemy prawo do zrzeszania się oraz negocjacji zbiorowych.
 • Nie dopuszczamy się molestowania, gróźb ani dyskryminacji.
 • Nie tolerujemy pracy dzieci, pracy nielegalnej ani przymusowej.

Prezentujemy aktywną postawę obywatelską

 • Uczestniczymy w życiu lokalnych społeczności w regionach, w których działamy. Staramy się zatrudniać miejscowych pracowników i kadrę kierowniczą.
 • Prowadzimy wspólne przedsięwzięcia i współpracujemy z organizacjami przemysłowymi, szkołami, uczelniami technicznymi, uniwersytetami i instytutami badawczymi.
 • W pierwszej kolejności wspieramy i sponsorujemy organizacje współdzielące nasze wartości i działające na rzecz społeczności.
 • Zajmujemy neutralne stanowisko wobec kwestii politycznych. Nazwy ani zasobów finansowych grupy nie wolno wykorzystywać w celach związanych z polityką.

Dbamy o kwestie równowagi środowiskowej

 • Spełniamy wymagania ustawowe w zakresie regulacji środowiskowych i dążymy do tego, aby dobrze przygotować się do wdrożenia nowych przepisów.
 • Rozpoznajemy oczekiwania i wymagania naszych klientów i interesariuszy na wczesnym etapie.
 • Stosujemy zasady ostrożności i skupiamy się na celach długoterminowych.
 • Wydajnie wykorzystujemy wodę, energię, surowce i zasoby, aby wspierać zrównoważony rozwój i inicjatywę gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Wybierając surowce, źródła energii, produkty chemiczne, materiały na opakowania i metody dystrybucji bierzemy pod uwagę czynniki środowiskowe i zdrowotne.
 • Staramy się redukować poziom emisji gazów cieplarnianych.
 • Systematycznie analizujemy, w jaki sposób zmiany klimatu mają wpływ na naszą działalność.
 • Wykorzystujemy nasze kompetencje, by optymalizować produkty naszych klientów pod kątem ekologii.
 • Dążymy do oferowania surowców z biopolimerów oraz polimerów pochodzącychz recyklingu.
 • Nie wytwarzamy produktów, które uważamy za niezgodne z naszą wizją zrównoważonego rozwoju.
 • Regularnie dostarczamy przejrzystych, opartych na faktach informacji na temat zrównoważonego rozwoju.
 • Systematycznie podejmujemy kwestie ochrony środowiska, a wszystkie jednostki produkcyjne posiadają certyfikowane systemy zarządzania środowiskiem.

Określamy wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju obowiązujące naszych dostawców

 • Współpracujemy tylko z dostawcami, którzy akceptują kodeks postępowania grupy Nolato i przestrzegają go. Oczekujemy też, że będą przekazywać te wartości i zasady etyczne swoim dostawcom.
 • Przed podjęciem współpracy z dostawcami przeprowadzamy ich weryfikację.
 • Zachęcamy dostawców do wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem naturalnym i BHP.
 • Regularnie analizujemy działalność dostawców pod kątem etyki biznesowej, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Jeśli nie spełniają oni naszych wymagań, możemy domagać się poprawy lub przerwać współpracę.

Chcemy zawsze zapewniać odpowiednią jakość

 • Chcemy zawsze spełniać dokładne wymagania, potrzeby i oczekiwania naszych klientów, dostarczając produkty i świadcząc usługi odpowiedniej
  jakości.
 • Stale doskonalimy naszą działalność operacyjną.
 • Regularnie kontrolujemy mierniki jakości poprzez ich analizę, rejestrowanie rozbieżności oraz audyty wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Stosujemy systematyczne podejście do zarządzania jakością, a wszystkie jednostki produkcyjne powinny mieć certyfikat zgodności z systemem zapewniania jakości określonym w normie ISO 9001 oraz certyfikaty wymagane w danej branży.

Stosujemy zasady etyki w biznesie

 • Nigdy nie oferujemy ani nie przyjmujemy prezentów, korzyści ani płatności, które mogłyby – choćby tylko pozornie – wpłynąć na bezstronność decyzji podejmowanych przez odbiorcę albo naruszać obowiązujące przepisy lub lokalne zwyczaje.
 • Unikamy sytuacji, w których lojalność wobec firmy stałaby w sprzeczności z interesami osobistymi.
 • Stosujemy racjonalne zasady biznesowe, przestrzegamy prawa antymonopolowego i promujemy uczciwą konkurencję.
 • Szanujemy prawo własności i prawo własności intelektualnej.
 • Staramy się chronić naszą firmę przed wykorzystywaniem jej w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Komunikujemy się jasno i uczciwie

 • Komunikujemy się jasno i uczciwie ze wszystkimi interesariuszami. Zależy nam na skutecznej komunikacji promującej działalność grupy Nolato i spełniającej wymogi związane z notowaniem naszych aukcji na giełdzie.
 • Szanujemy prawo wszystkich pracowników do wolności wypowiedzi w kwestiach, które dotyczą ich osobiście. Prawo do wypowiadania się w imieniu grupy Nolato o sprawach dotyczących jej sytuacji i działalności operacyjnej mają jednak tylko uprawnieni przedstawiciele kadry kierowniczej. Wszelkie pytania związane z takimi kwestiami należy więc kierować do lokalnego kierownictwa lub do zarządu grupy. Wszystkie informacje, które mogą wpłynąć na cenę akcji grupy Nolato, mogą być przekazywane odbiorcom zewnętrznym wyłącznie przez dyrektora finansowego (CFO) lub dyrektora generalnego (CEO).

Zgłaszamy poważne nieprawidłowości, korzystając z odpowiednich procedur

 • Wszyscy pracownicy mają możliwość zgłaszania wątpliwości odnoszących się do poważnych nieprawidłowości, bez ryzyka nękania lub innych konsekwencji, za pośrednictwem funkcjonującego w grupie Nolato systemu zgłaszania nieprawidłowości.
 • Poważna nieprawidłowość obejmuje nieetyczne lub niezgodne z prawem zachowanie, oszustwo lub naruszenie kodeksu postępowania Nolato.
 • Systemu zgłaszania nieprawidłowości nie należy używać do informowania o prywatnych sporach oraz innych kwestiach, które można rozwiązać w drodze bezpośredniego kontaktu z zaangażowanymi osobami.
 • Fałszywe oskarżenia są niedopuszczalne i mogą skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.
 • Jeśli ktoś podejrzewa poważną nieprawidłowość, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoim przełożonym lub inną osobą z kadry kierowniczej. Jeśli nie jest to możliwe lub nie prowadzi do uzyskania odpowiedniej odpowiedzi, pracownicy mogą zgłosić swoje podejrzenie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].
 • Wiadomość ta zostanie przekazana podmiotowi zewnętrznemu, który ma pełną swobodę działania w odniesieniu do przekazanych informacji i rozpocznie czynności wyjaśniające w zgłoszonej sprawie.
 • Każda z osób dokonujących zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail powinna podać swoje imię i nazwisko, by je uwiarygodnić. Nolato gwarantuje, że imię i nazwisko oraz wszelkie inne informacje, które mogłyby zidentyfikować daną osobę, pozostaną anonimowe dla wszystkich osób innych niż strona otrzymująca wiadomość.