Kontakta Oss

Sending Email...

Valid input required
Valid input required
Valid input required
Valid input required

This page is also available in

KARRIÄR

Karriärmöjligheter på Nolato

Vi har en lång tradition av ansvarsfullt företagande och involverar våra medarbetare genom en säker, jämställd och stimulerande arbetsmiljö.

Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer.

1938

GRUNDADES

>8700

MEDARBETARE

3

KONTINENTER

12

LÄNDER

VÅR VISION

Nolato ska vara kundens första val som samarbetspartner

Att ha blivit kundens första val innebär att kunden uppskattar vår inriktning på kvalitet i alla led och ser oss som sin naturliga partner inom utveckling och produktion.
Vi levererar det vi säger, produkterna når marknaden i tid och kunden kan lita på oss. Vi jobbar långsiktigt och har en ärlig relation till våra kunder. Vi anstränger oss alltid lite mer och ställer oss ständigt frågan hur vi kan bli ännu bättre.
Anställd i produktion Nolato Lövepac
Anställd vid anslagstavla - Nolato MediTor
Anställd i produktion Nolato MediTech

Affärsmässiga

More

Välorganiserade

More

Ansvarstagande

More

Vi arbetar affärsmässigt och strävar efter långsiktig lönsamhet

Nolatos långsiktiga lönsamhet är avgörande för vår gemensamma framtid. Därför måste alla arbeta affärsmässigt och fokusera på lönsamheten, oavsett arbetsplats och arbetsuppgift.

Vi sätter kundernas behov och önskemål främst

Eftersom kunderna är basen för vår verksamhet, måste deras behov och önskemål alltid komma först. Vi strävar därför efter att komma in redan från början i deras projekt, för att aktivt kunna bidra med vår kompetens.

Vi kombinerar kunskap och erfarenhet med innovativt tänkande

Genom att kombinera vår långa erfarenhet och stora kunskap inom polymera material med nytänkande och ständiga förbättringar, kommer vi närmare vår vision att vara kundens första val som samarbetspartner.

Vi bedriver vår verksamhet med ordning och reda

Alla delar av vår verksamhet ska kännetecknas av ordning och reda in i minsta detalj. Att arbeta med ständiga förbättringar är en naturlig del av vår vardag.

Vi bygger vår verksamhet på en gemensam bas

Nolatos verksamhet bygger på en gemensam bas av engagemang, kompetens, teknologier och värderingar. Genom aktivt och strukturerat samarbete mellan koncernens olika enheter blir helheten större än delarna.

Vi fångar möjligheter och löser problem där de uppstår

Genom målstyrning i kombination med en tydlig delegering av ansvar och befogenheter skapar vi goda förutsättningar för vår verksamhet. Det ger också varje medarbetare möjlighet att utvecklas utifrån sina egna och företagets förutsättningar och mål.

Vi tar ansvar för hela vår verksamhet

Vi tar ansvar för hur hela vår verksamhet påverkar omvärlden, nu och i framtiden.

Vi bidrar aktivt till hållbar utveckling

Vi arbetar aktivt för att Nolatos påverkan på miljön och människors hälsa ska vara så liten som möjligt. Därför engagerar vi oss i aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.

Vi agerar med integritet och öppenhet

Vi tillämpar god affärsetik, undviker intressekonflikter och värdesätter öppenhet såväl internt som externt.

KARRIÄR

Jobba på Nolato

Vi följer samtliga riktlinjer i Nolatos grundbultar och uppförandekod. En av våra grundbultar är att effektiv affärsverksamhet måste kombineras med etik, ansvar och miljömedvetenhet. Sök jobb på Nolato och bli en av våra medarbetare på någon av våra enheter i Europa, Asien och Nordamerika.

Lediga jobb

Anställda vid Nolato Cerbo i stående möte.

Uppförandekod

Det finns ett liv även utanför arbetet. Vi vill att alla ska må bra, kunna resa, få tid för återhämtning och tillgång till de ekonomiska resurser och det stöd de behöver.

Arbetsvillkor och Mänskliga rättigheter

More

Företagsmedborgare

More

Hållbarhet

More

Kvalitet och Affärsetik

More

Kommunikation och visselblåsarfunktion

More

Vi skapar bra arbetsförhållanden

 • Vi har en nollvision kring ­arbetsolyckor och kompromissar inte kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
 • Vi följer med bred marginal lagstiftningen på arbetsmiljöområdet.
 • Vi arbetar förebyggande och systematiskt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt inför certifierade ledningssystem för arbetsmiljö (ISO 45001) där det är relevant.
 • Vi erbjuder medarbetarna möjlighet att utveckla sina yrkesmässiga kunskaper och färdigheter.

Vi respekterar mänskliga rättigheter

 • Vi behandlar alla människor rättvist, värdigt och med respekt.
 • Vi stöder och utvecklar mångfald.
 • Vi särbehandlar inte någon baserat på kön, religion, ålder, handi­kapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, social bakgrund eller etniskt ursprung.
 • Vi erkänner rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.
 • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte.
 • Vi accepterar inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete

Vi engagerar oss som samhällsmedborgare

 • Vi engagerar oss i de lokalsamhällen där Nolato har verksamhet och ­strävar efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och ledare.
 • Vi deltar i projekt och samarbeten med industriella nätverk, skolor, hög­skolor, universitet, forskningsinstitut etc.
 • Vi prioriterar stöd till och sponsorsavtal med organisationer som delar våra värderingar och som ­gynnar de samhällen där vi verkar.
 • Vi intar en neutral ställning i politiska frågor. Vare sig företagsnamnet eller Nolatos ekonomiska resurser får användas i politiska sammanhang.

Vi engagerar oss i miljöfrågor

 • Vi följer med bred marginal gällande miljölagstiftning samt strävar efter att ha god framförhållning avseende ny lagstiftning.
 • Vi fångar tidigt upp förväntningar och krav från våra kunder och andra intressenter.
 • Vi tillämpar försiktighetsprincipen och arbetar med långsiktiga mål.
 • Vi använder vatten, energi, råvaror och andra naturresurser effektivt för att bidra till hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.
 • Vi tar hänsyn till miljö- och hälsoaspekter när vi väljer råvaror, energi­källor, ­kemiska produkter, förpackningsmaterial och distributionssätt.
 • Vi strävar efter att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.
 • Vi analyserar metodiskt hur klimatförändringarna påverkar verksamheten.
 • Vi bidrar med våra kunskaper för att miljöanpassa kundernas produkter.
 • Vi har en tydlig ambition att erbjuda biobaserade och återvunna polymera råvaror.
 • Vi avstår från att tillverka produkter som vi anser inte är förenliga med vår syn på hållbar utveckling.
 • Vi informerar öppet, sakligt och regelbundet om hållbarhetsarbetet.
 • Vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och certifierade miljöledningssystem ska finnas vid samtliga produktionsenheter.

Vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer

 • Vi samarbetar med leverantörer som accepterar och följer Nolatos ­upp­förandekod. Vi förväntar oss även att de i sin tur för vidare dessa ­värderingar och etiska grundregler till sina leverantörer.
 • Vi utvärderar leverantörerna före och under vårt samarbete.
 • Vi uppmuntrar våra leverantörer att införa certifieringsbara lednings­system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 • Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer inom affärsetik, ­socialt ansvar och hållbarhet. Uppfyller de inte våra krav kan detta resul­tera i krav på förbättringsåtgärder eller att samarbetet avslutas.

Vi ska alltid leverera rätt kvalitet

 • Vi ska alltid uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar genom att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar.
 • Vi gör regelbundna utvärderingar av kvalitetsarbetet genom mätningar, registrering av avvikelser och interna/externa revisioner.
 • Vi arbetar systematiskt med kvalitetsfrågor och samtliga produktionsenheter ska vara certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001 samt tillämpliga branschspecifika certifieringar.

Vi tillämpar god affärsetik

 • Vi erbjuder aldrig, eller tar emot, gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka, eller uppfattas att påverka, objektiviteten i mottagarens beslut eller som bryter mot lagstiftning och/eller lokala seder.
 • Vi undviker situationer där lojaliteten mot företaget kan komma i konflikt med personliga intressen.
 • Vi tillämpar sunda affärsprinciper, följer konkurrenslagstiftningen och verkar för rättvis konkurrens. 
 • Vi respekterar äganderätten och rätten till immateriella tillgångar.
 • Vi arbetar för att förebygga och förhindra att våra verksamheter kan användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vi kommunicerar ärligt och tydligt

 • Vi kommunicerar ärligt och tydligt med alla intressenter. Målsättningen är att genom en väl fungerande kommunikation främja Nolatos verksamhet samt uppfylla de krav som ställs genom vår börsnotering.
 • Vi respekterar varje medarbetares frihet att uttala sig om förhållanden som angår denne personligen. I frågor som rör Nolatos affärsförhållanden och verksamhet har dock enbart respektive företagsledning rätt att uttala sig för Nolatos räkning. Alla förfrågningar om Nolatos förhållanden och verksamhet ska därför hänvisas till den lokala företagsledningen eller koncernledningen. All extern information som kan tänkas påverka utvecklingen av aktiekursen ska förmedlas av CFO eller CEO. 

Vi slår larm vid allvarliga oegentligheter (whistleblowing)

 • Alla medarbetare har möjlighet att genom Nolatos system för whistle­blowing slå larm om allvarliga oegentligheter utan att riskera att bli ­trakasserade eller motarbetade.
 • Som allvarlig oegentlighet räknas oetiskt eller olagligt beteende, bedräge­rier och brott mot Nolatos uppförandekod. 
 • Whistleblowing ska inte användas för enskilt missnöje eller sådant som kan lösas i direktkontakt med berörda personer.
 • Falska anklagelser accepteras inte och kan medföra disciplinära ­åtgärder.
 • Den som misstänker en allvarlig oegentlighet ska i första hand ta kontakt med arbetsledning eller annan högre chef. Om detta inte är möjligt eller inte leder till tillräcklig respons, kan medarbetare rapportera sin misstanke genom ett meddelande till [email protected]
 • Meddelandet går till en extern mottagare som fritt kan agera på den lämnade informationen och se till att en undersökning inleds.
 • Den som skriver ett whistleblowingmeddelande bör uppge sitt namn för att styrka informationen. Nolato garanterar att namnet och allt annat som skulle kunna identifiera personen alltid kommer att vara hemligt för alla andra än den som tar emot meddelandet.

Länder

Nolato finns i många länder på tre olika kontinenter. Här nedan kan du läsa mer om karriärmöjligheterna i det land du vill arbeta i.

Våra medarbetare berättar

EMPLOYEE STORY

Mihaela Enocsson - Maskinoperatör

Hör vad Mihaela tycker om sitt dagliga arbete och hur hon trivs att jobba på Nolato Lövepack i Skånes Fagerhult.

EMPLOYEE STORY

Michael Einwachte - Assemblyingenjör

Hör vad Michael tycker om sitt dagliga arbete och hur han trivs att jobba på Nolato MediTech i Hörby.

EMPLOYEE STORY

Emelie Persson - Kvalitetsingenjör

Hör vad Emelie tycker om sitt dagliga arbete och hur hon trivs att jobba på Nolato MediTor i Torekov.