VERKSAMHETEN

Mål och utfall

Finansiella mål

De finansiella målen innebär att koncernen styrs med avseende på en god intjäning, förmåga att generera kassaflöde och en sund finansiell risknivå. De finansiella målen speglar Nolatos strategiska inriktning med en balanserad koncernstruktur med tre affärsområden och framflyttade marknadspositioner, samtidigt som det ger en finansiell handlingsfrihet vad avser nya förvärv och god utdelningspotential till aktieägarna.

EBITA-MARGINAL

Målsättningen är att EBITA-marginalen över en konjunkturcykel ska överstiga 10 procent.

>10%

Mål

8,4%

utfall 2022

10,9%

genomsnitt 5 år

KASSAGENERERING

Målsättningen är att, över en konjunkturcykel, uppnå en kassagenerering som överstiger 75 procent av EBIT-resultatet, mätt som kvoten av kassaflödet efter investeringar och EBIT-resultatet.

>75%

MÅL

1%

UTFALL 2022

54%

Genomsnitt 5 år

SOLIDITET

Målsättningen är att soliditeten över en konjunkturcykel ska överstiga 35 procent.

>35%

MÅL

54%

UTFALL 2022

49%

GENOMSNITT 5 ÅR

Tillväxtmål

 

UTFALL 2022

Nolato strävar efter att uppvisa en tillväxt som överstiger nivån i respektive marknadssegment.

8%

medical solutions

– 46%

integrated solutions

6%

Industrial solutions

Medical Solutions

Omsättningstillväxten 2022 uppgick till 8 procent, justerat för valuta. Enligt bedömningar ligger den långsiktiga volymtillväxten för affärsområdets marknadsområden och applikationer fortsatt på cirka 4–5 procent. Kirurgiområdet har haft god tillväxt, medan volymerna för in­vitro­diagnostik (IVD) har varit lägre på grund av covidrelaterade lagerjusteringar. Vidarefakturerade kostnadsökningar har bidragit till den högre omsättningen.

Integrated Solutions

Omsättningen 2022 minskade med hela 46 procent justerat för valuta, på grund av låga volymer inom Vaporiser Heating Products (VHP) efter Rysslands invasion av Ukraina, ändrad sourcingstrategi hos kunden samt försäljningsstopp under stora delar av fjärde kvartalet på grund av saknad tillverkningslicens i Kina. Omsättningen inom EMC-området har växt kraftigt genom god tillväxt för telekom och kraftig relativ tillväxt inom fordon.

Industrial Solutions

Omsättningstillväxten 2022 uppgick till 6 procent, justerat för valuta. Volymerna har minskat något, medan vidarefakturerade kostnadsökningar bidragit positivt. Efterfrågan har varit stabil i de flesta marknadsområdena, men produkter som levererats till områden inom sällanköpsvaror har varit lägre under slutet av året.

Hållbarhetsmål

Nolato har infört långsiktiga mål för hållbar utveckling som omfattar socialt ansvar, miljöansvar och affärsnytta. Målen är kopplade till FN:s globala mål och Agenda 2030. 

Målens bakgrund och utfall beskrivs utförligt i årsredovisningen för 2022 på sidorna 44 samt 122 och följande. 

Gå till årsredovisningen