Ett skönt landskap nära Nolatos koncernkontor i Torekov.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Nolato och ansvarsfullt företagande

Vår strategi för ansvarsfullt företagande omfattar mål och aktiviteter inom socialt ansvar, affärsetik, ekonomiskt ansvar och miljö.

Nolato utvecklade tidigt en tradition av ansvarsfullt företagande och omsorgen om människor och miljö blev en naturlig komponent i arbetet redan 1938 då bolaget bildades. Idag beskrivs ansvaret i koncernens värdeskrift Nolatos själ och begreppet hållbar utveckling är starkt förankrat i såväl strategiplaner som den dagliga verksamheten.

 

Ett systematiskt och målinriktat arbete

Nolatos åtagande inom hållbar utveckling har sitt ursprung i det grundläggande arbetsmiljö- och miljöarbetet. Att uppfylla legala krav inom dessa områden var naturligtvis viktigt för Nolatos ledning, men redan tidigt insåg man vikten av att arbeta systematiskt och framtidsinriktat.

  • Under 1990-talet togs flera viktiga steg, exempelvis var Nolato tidigt ute med att införa certifierade miljöledningssystem (ISO 14001) vid produktionsanläggningarna.
  • Under 2000-talet utvecklades och fördjupades insatserna inom många områden med en allt tydligare strategi och långsiktiga mål för hållbar utveckling.
  • 2010 kopplades hållbarhetsarbetet till de tio principerna i FN Global Compact, samt 2016 till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Transparensen har ökat efterhand och under de senaste elva åren har Nolato publicerat hållbarhetsredovisningar enligt globala riktlinjer och standarder. De senaste tio årens hållbarhetsredovisningar kan läsas eller laddas ner på denna sida.

2020 i korthet

Trots den globala pandemin var omvärldens intresse för hållbarhetsfrågor fortsatt högt. Nolatos hållbarhetsarbete påverkades i begränsad omfattning av pandemin och i stort sett alla planerade åtgärder genomfördes. Uppdaterad uppförandekod och policys, samt nya hållbarhetsmål, visar på fortsatt hög ambitionsnivå. Klimatförändringarna och plasternas roll i samhället fortsatte att engagera koncernens intressenter.

Flera projekt genomfördes med avsikten att öka användningen av biobaserade plaster och återvunnen plastråvara. Även inom andra prioriterade områden som energieffektivitet, säker arbetsmiljö och socialt ansvar uppnåddes framsteg och goda resultat.

Koncernens hållbarhetsarbete redovisades till Global Reporting Initiative (GRI), FN Global Compact samt Nasdaq Listing Center (ESG; Environment, Social, Governance). I en separat rapport redovisades klimatpåverkan enligt Carbon Disclosure Project (CDP).

Fortsatt arbete

Under 2021 fortsätter vi att samverka med kunderna med målet att utveckla produkter med lägre klimatavtryck och som bidrar till en cirkulär ekonomi. Nolato ska erbjuda hållbara alternativ som rör val av råvaror, produktdesign, produktionsteknologier och transporter. Vi kommer att fortsätta med interna åtgärder kring effektiv resursanvändning samt förebyggande aktiviteter som bidrar till en säker och utvecklande arbetsmiljö.

Arbetet med anpassning till EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter, samt införandet av riktlinjerna i TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) har inletts och kommer att fortsätta under 2021.

Vår hållbarhetsredovisning

VÄLJ ÅR

VÅR VÄRDESKRIFT

Glenn Svedberg, Hållbarhetschef Nolato

Glenn Svedberg

Hållbarhetschef

Vår strategi för hållbar utveckling

Minskad klimatpåverkan från råvarorna, produktionsanläggningarna och produkterna, samt beredskap för hur ett ändrat klimat på­verkar koncernens värdekedja, är i högsta grad strategiska frågor för Nolato. Vår strategi för hållbar utveckling är därför inriktad på att lösa utmaningar i närtid och samtidigt skapa beredskap för framtida förväntningar och krav. Den omfattar mål och aktiviteter inom socialt ansvar, affärsetik, ekonomiskt ansvar och miljö. I strategin ingår bland annat följande områden: 

  • Genom ansvarsfullt uppträdande och öppen kommunikation vill vi skapa affärsmöjligheter. Resurseffektiva produktionsmetoder och ut­veckling av produkter med låg miljöpåverkan skapar möjligheter för oss och våra kunder. 
  • Genom förebyggande åtgärder, riskanalyser och investeringar i modern teknik minskar vi risker och kostnader. Frågor som rör energi och klimat har särskild prioritet och här har vi långsiktiga mål. Vad gäller materialanvändningen är målet att öka andelen återvunnen plastråvara och användningen av biobaserade plaster. 
  • Genom ISO-standarder och koncept som Lean Manufacturing, Medical Excellence och 5s, skapar vi systematik och trovärdighet i hållbarhetsarbetet. 
  • Genom en säker, jämställd och utvecklande arbetsmiljö engagerar vi våra medarbetare. Hållbarhetsarbetet ska vara en faktor som bidrar till att nya medarbetare söker sig till företaget. 
  • Genom att tillämpa sunda affärsprinciper och god etik är Nolato en god samhällsmedborgare och pålitlig affärspartner. Att förebygga korruption är en viktig del i detta arbete och något som vi åtagit oss enligt principerna i Global Compact. 
 
Ett grönt hjärta

Naturlig del av affärsmodellen

Nolatos hållbarhetsarbete utgör en naturlig del av affärsidén och affärsmodellen och genom att skapa säkra och utvecklande arbetsplatser, minimera påverkan på miljön, samt generera bestående värde för ägare och intressenter, bidrar Nolato till affärs- och samhällsnytta. 

I många fall kommer kunden till oss med ett koncept, eller en första skiss på en ny produkt, och genom att aktivt medverka i ut­vecklingsprocessen kan Nolato bidra till att funktionella och kostnadseffektiva produkter når marknaden. Traditionella framgångsfaktorer är erfarenhet, material- och processkunnande, tidig medverkan i projekt, kvalificerad projektstyrning, samt god kunskap om kunder och marknader. 

En allt viktigare framgångsfaktor är att vi med hjälp av våra kunskaper om hållbara produktionsmetoder kan bidra till att kundens produkter får ett lägre klimatavtryck. Genom att presentera hållbara lösningar som rör val av råvaror, produktdesign, produktionsteknologier och transporter kan vi göra skillnad. Ökad användning av biobaserade och återvunna polymerer minskar koldioxidavtrycket i ett livscykelperspektiv. Produktdesign för hållbar utveckling kan bidra till att produkterna blir lättare att återvinna och/eller får ökad livslängd. Här är vi beredda på att avböja uppdrag som motverkar våra ambitioner inom hållbarhetsområdet.

Produktmöte

Mer att läsa

STORIES

Nolato’s new Head of Sustainability

Sustainable development is one of the most important aspects of running a business today. It’s about continually reducing the company’s negative impact on people and the environment, or simply taking on our share of responsibility. Not just today and tomorrow, but every day that follows.

STORIES

Shrinking our carbon footprint

Nolato is cutting its global carbon emissions by purchasing renewable electricity in China, taking an important step towards the target of reducing its carbon footprint by 80% by 2025. Read more here.

STORIES

Nolato purchases electricity from new solar farm in southern Sweden

As a further step towards sustainable operations, Nolato purchases electricity from new solar farm in southern Sweden. Read more here.