Ett skönt landskap nära Nolatos koncernkontor i Torekov.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Nolato och hållbar utveckling

Nolato  har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Våra gemensamma värderingar – affärsmässiga, välorganiserade, ansvarstagande – genomsyrar hela verksamheten och är centrala i strategin för hållbar utveckling.

Hållbarhet integrerad i verksamheten

Nolatos strategi för hållbar utveckling är integrerad i Nolatos övergripande strategi för lön­sam tillväxt och grundas på Global Compact samt FN:s globala mål för hållbar utveckling. Den är inriktad på att lösa utmaningar i närtid och samtidigt skapa beredskap för framtida förväntningar och krav.

Nolato är sedan 2010 anslutet till FN Global Compact, ett ramverk som omfattar tio principer kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och motverkande av korruption. De tio principerna är integrerade i Nolatos själ och Uppförandekod. Nolatos långsiktiga mål är kopplade till de globala målen för hållbar utveckling som introducerades av FN under 2015. Genom detta bidrar koncernen till Agenda 2030.

Nolatos enheter är certifierade enligt de internationella standarderna ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och där det är tillämpligt enligt branschspecifika ISO-standarder. Koncernen arbetar också med standarder för arbetsmiljö­ (ISO 45001) och energiledning (ISO 50001). Standarden för socialt ansvar (ISO 26000) ger vägledning i det övergripande arbetet för hållbar utveckling. 

 

För Nolato innebär hållbar utveckling: 

Förebyggande åtgärder:

Nolato har god kunskap om vår verksamhets inverkan på människor, miljö och samhälle. Genom förebyggande åtgärder, riskanalyser och investeringar i modern teknik minskas risker och kostnader. 

Ansvar och transparens:

Nolato följer internationella riktlinjer, principer och standarder för hållbar utveckling, bland annat genom anslutning till FN Global Compact. De långsiktiga målen pekar ut färdriktningen för hållbarhetsarbetet. Framsteg och motgångar redovisas transparent enligt internationella standarder för hållbarhetsredovisning. 

Minskad klimatpåverkan:

Strategiska frågor för Nolato är att minska kol­dioxidavtrycket från råvaror och produk­tions­anläggningar, hjälpa kunderna med Eco-Design av de produkter vi tar fram åt dem samt att skapa beredskap för hur klimatförändringarna påverkar värdekedjan. 

Nya affärsmöjligheter:

Genom våra experters nära sam­verkan med ­leverantörer och kunder främjar vi utvecklingen av innovativa produkter med lägre klimatpåverkan och skapar därmed såväl hållbarhets- som affärs­nytta. 

 

Studera vår hållbarhetsrapport

Här på hemsidan finns en  redovisning av huvuddragen i vårt hållbarhetsarbete. För dig som vill gå mer i djupet finns vår innehållsrika hållbarhetsrapport integrerad i årsredovisningen. Du hittar en länk här på sidan för läsning på skärmen eller nedladdning som pdf. Du kan även beställa den tryckta årsredovisningen. 

Hållbarhetsrapport

VÄLJ ÅR

Glenn Svedberg

Glenn Svedberg

Group Sustainability & Technology Director

Väsentliga händelser under 2022

decorativeÅtgärder under 2022 minskade koncernens utsläpp av koldioxid från energianvändning (scope 1 och 2) i absoluta tal med 55 procent jämfört med 2021.

DecorativeAndelen fossilfri el i produktions­anläggningarna ökade 2022 till totalt 84 procent (70). I anläggningarna i Asien och Europa uppnåddes totalt nära 100 procent inköp av fossilfri el.

Science based logoUnder 2022 ansökte Nolato om anslutning till Science Based Targets initiative (SBTi) och har åtagit sig att ansluta till 1,5-gradersmålet med löfte om nollutsläpp senast 2050.

Nolatos själ

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare, ta ansvar för våra handlingar och alltid tillämpa god affärs­etik. Vi är övertygade om att ett framåtriktat och ansvarsfullt förhållningssätt inte bara är nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv utan också skapar möjligheter och affärsnytta. Särskilt när det kombi­neras med vårt starka fokus på effektivitet och affärsmässighet.

I våra värdeskrifter Nolatos själ och Nolatos uppförandekod kan du läsa mer om våra värderingar. Klicka på broschyrerna för att läsa dem direkt på skärmen eller ladda ner dem som pdf-filer. I Nolato Magasin finns alltid artiklar om vårt hållbarhetsarbete.

Woman hands, heart shaped holding red granulates

Hållbar läsning

STORIES

We are responsible for our environmental footprint

Sustainable development has long been a top priority for Nolato. It’s a natural part of our corporate culture and something that is deeply rooted in the company. Now we are setting absolute targets according to SBTi.

STORIES

Mass balance of plastic can accelerate the transition to bio-based raw materials

Mass balance is an interesting way to accelerate the industry’s transition to using plastic produced from sustainable, bio-based raw materials or recycled plastic. Read more here.

STORIES

Significant growth in water-based paints

Water-based paints have grown from accounting for around 5 to 10 percent to more than 60 percent of total paint usage at Nolato Beijing. Read more here.