Ett skönt landskap nära Nolatos koncernkontor i Torekov.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Nolato och hållbar utveckling

Nolato  har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Våra gemensamma värderingar – affärsmässiga, välorganiserade, ansvarstagande – genomsyrar hela verksamheten och är centrala i strategin för hållbar utveckling.

Hållbarhet integrerad i verksamheten

Nolatos strategi för hållbar utveckling är integrerad i Nolatos övergripande strategi för lön­sam tillväxt och grundas på Global Compact samt FN:s globala mål för hållbar utveckling. Den är inriktad på att lösa utmaningar i närtid och samtidigt skapa beredskap för framtida förväntningar och krav.

Nolato är sedan 2010 anslutet till FN Global Compact, ett ramverk som omfattar tio principer kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och motverkande av korruption. De tio principerna är integrerade i Nolatos själ och Uppförandekod. Nolatos långsiktiga mål är kopplade till de globala målen för hållbar utveckling som introducerades av FN under 2015. Genom detta bidrar koncernen till Agenda 2030.

Nolatos enheter är certifierade enligt de internationella standarderna ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och där det är tillämpligt enligt branschspecifika ISO-standarder. Koncernen arbetar också med standarder för arbetsmiljö­ (ISO 45001) och energiledning (ISO 50001). Standarden för socialt ansvar (ISO 26000) ger vägledning i det övergripande arbetet för hållbar utveckling. 

 

För Nolato innebär hållbar utveckling: 

Förebyggande åtgärder:

Nolato har god kunskap om vår verksamhets inverkan på människor, miljö och samhälle. Genom förebyggande åtgärder, riskanalyser och investeringar i modern teknik minskas risker och kostnader. 

Ansvar och transparens:

Nolato följer internationella riktlinjer, principer och standarder för hållbar utveckling, bland annat genom anslutning till FN Global Compact. De långsiktiga målen pekar ut färdriktningen för hållbarhetsarbetet. Framsteg och motgångar redovisas transparent enligt internationella standarder för hållbarhetsredovisning. 

Minskad klimatpåverkan:

Strategiska frågor är att minska kol­dioxidavtrycket från råvaror och produk­tions­anläggningar, hjälpa kunderna med Eco-Design av deras produkter samt skapa beredskap för hur klimatförändringarna påverkar värdekedjan. 

Nya affärsmöjligheter:

Genom våra experters nära sam­verkan med ­leverantörer och kunder främjar vi utvecklingen av innovativa produkter med lägre klimatpåverkan och skapar därmed såväl hållbarhets- som affärs­nytta. 

 

Studera vår hållbarhetsrapport

Här på hemsidan finns en  redovisning av huvuddragen i vårt hållbarhetsarbete. För dig som vill gå mer i djupet finns vår innehållsrika hållbarhetsrapport integrerad i årsredovisningen. Du hittar en länk här på sidan för läsning på skärmen eller nedladdning som pdf. Du kan även beställa den tryckta årsredovisningen. 

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Policy för uteslutande av icke-etiska produkter

Att bedriva vår verksamhet på ett ur alla aspekter hållbart sätt är grundläggande för oss. I detta ingår att säkerställa att de produkter vi tillverkar inte används i icke-etiska tillämpningar.

Hållbarhetsrapport

VÄLJ ÅR

Glenn Svedberg
Glenn Svedberg

Group Sustainability & Technology Director

decorativeAktuella beräkningar visar att 95 procent av Nolatokoncernens totala utsläpp av klimatpåverkande gaser kommer från scope 3-utsläppen. Läs mer!DecorativeAndelen fossilfri el i produktions­anläggningarna ökade 2022 till totalt 84 procent (70). I anläggningarna i Asien och Europa uppnåddes totalt nära 100 procent inköp av fossilfri el.

Science based logoUnder 2022 ansökte Nolato om anslutning till Science Based Targets initiative (SBTi) och har åtagit sig att ansluta till 1,5-gradersmålet med löfte om nollutsläpp senast 2050.

Nolatos själ

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare, ta ansvar för våra handlingar och alltid tillämpa god affärs­etik. Vi är övertygade om att ett framåtriktat och ansvarsfullt förhållningssätt inte bara är nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv utan också skapar möjligheter och affärsnytta. Särskilt när det kombi­neras med vårt starka fokus på effektivitet och affärsmässighet.

Bland publikationerna nedan finns våra värdeskrifter Nolatos själ och Nolatos uppförandekod. I dessa kan du läsa mer om våra värderingar. Klicka på broschyrerna för att läsa dem direkt på skärmen eller ladda ner dem som pdf-filer.


Woman hands, heart shaped holding red granulates

Mer att läsa

STORIES

95% of Nolato's carbon dioxide emissions are indirect and fall within Scope3

The result of the Scope 3 analysis is essential information to establish science-based emissions targets for the business and for the targets to be approved by SBTi.

STORIES

We are responsible for our environmental footprint

Sustainable development has long been a top priority for Nolato. It’s a natural part of our corporate culture and something that is deeply rooted in the company. Now we are setting absolute targets according to SBTi.

STORIES

Significant growth in water-based paints

Water-based paints have grown from accounting for around 5 to 10 percent to more than 60 percent of total paint usage at Nolato Beijing. Read more here.