Ett skönt landskap nära Nolatos koncernkontor i Torekov.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Nolato och hållbar utveckling

Genom förebyggande och målinriktade insatser skapar Nolato värde för kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter. Målsättningen är att vara kundens första val inom hållbar utveckling. 

Nolatos strategi för hållbar utveckling är in­riktad på att lösa utmaningar i närtid och samtidigt skapa beredskap för framtida förväntningar och krav. Den omfattar mål och aktiviteter inom socialt ansvar, affärsetik, ekonomiskt ansvar och miljö.

En viktig komponent i strategin är att genom ett systematiskt angreppssätt utveckla resurseffektiva produktionsmetoder och produkter med låg klimatpåverkan. Nolato rör sig i positiv riktning inom dessa områden, men utmaningen att förbättra produkternas miljöegenskaper kräver en fortsatt fördjupad samverkan med råvaruleverantörer och kunder. 

 

För Nolato innebär hållbar utveckling: 

Förebyggande åtgärder

Kunskapen om verksamhetens inverkan på människor, miljö och samhälle ska finnas hos Nolato. Genom förebyggande åtgärder, riskanalyser och investeringar i modern teknik kan risker och kostnader minskas. 

Ansvar och transparens

Nolato följer internationella riktlinjer, principer och standarder för hållbar utveckling, bland annat genom anslutning till FN Global Compact. De långsiktiga målen pekar ut färdriktningen för hållbarhetsarbetet och framsteg och motgångar redovisas transparent enligt internationella standarder för hållbarhetsredovisning. 

Minskad klimatpåverkan

Att minska kol­dioxidavtrycket från råvaror, produktions­anläggningar och produkter, samt att skapa beredskap för hur klimatförändringar påverkar värdekedjan, är strategiska frågor för Nolato. 

Nya affärsmöjligheter

Genom utveckling av innovativa produkter med lägre klimatpåverkan åstadkommer vi både miljö- och affärsnytta.

 

Höjdpunkter 2021

Nolatos hållbarhetsarbete påverkades endast i begränsad omfattning av den globala pandemin och många aktiviteter kunde genomföras som planerat. Interna utbildningsinsatser och fysiska möten med kunder var dock färre än tidigare år. Klimatförändringarna och plasternas roll i samhället fortsatte att engagera koncernens intressenter. Detta återspeglade sig bland annat i ett antal kundprojekt kring biobaserad eller återvunnen plastråvara. Även inom andra områden som energieffektivitet, säker arbetsmiljö och socialt ansvar uppnåddes goda resultat. 

Årsredovisning 2021 med hållbarhetsredovisning

Tidigare hållbarhetsredovisningar

VÄLJ ÅR

Glenn Svedberg

Glenn Svedberg

Group Sustainability Director

Nolatos själ

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ  att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,  ta ansvar för våra handlingar och alltid tillämpa god affärsetik. Vi är övertygade om att ett framåtriktat och ansvarsfullt förhållningssätt inte bara är nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv utan också skapar möjligheter och affärsnytta. Särskilt när det kombineras med vårt starka fokus på effektivitet och affärsmässighet.

På sidan "The Nolato Spirit" kan du läsa mer på engelska om våra grundläggande affärsprinciper och värderingar samt vår etiska kompass – Nolatos uppförandekod.


ABOUT US

The Nolato Spirit

Nolato believes that living by strong values is the key to good business. That is why these core values are at the heart of every decision the company makes.

Kundernas förväntningar på Nolato

Kundernas förväntningar och krav förändras efterhand och påverkas av lagstiftningen i olika länder, men framförallt av nya synsätt på hållbar utveckling inom näringslivet.

Kundkrav som rör införande av ISO 14001, utfasning av farliga kemiska ämnen och efterlevnad av specifik lagstiftning har funnits sedan länge. Detsamma gäller krav på uppförandekod, samt att kundernas och Nolatos ambitioner inom hållbarhetsområdet ska föras vidare i leverantörskedjan. 

Kundernas intresse för återvunna och biobaserade råvaror ökar och förfrågningar kring produktens koldioxidavtryck kommer allt oftare. Under året utnyttjade ett ökande antal kunder rapporteringssystemet CDP (Carbon Disclosure Project) för att få detaljerad information om koldioxidavtrycket vid tillverkningen av deras produkter vid Nolatos anläggningar. 

Produktmöte

Naturlig del av affärsmodellen

Nolatos hållbarhetsarbete utgör en naturlig del av affärsidén och affärsmodellen och genom att skapa säkra och utvecklande arbetsplatser, minimera påverkan på miljön, samt generera bestående värde för ägare och intressenter, bidrar Nolato till affärs- och samhällsnytta. 

I många fall kommer kunden till oss med ett koncept, eller en första skiss på en ny produkt, och genom att aktivt medverka i ut­vecklingsprocessen kan Nolato bidra till att funktionella och kostnadseffektiva produkter når marknaden. Traditionella framgångsfaktorer är erfarenhet, material- och processkunnande, tidig medverkan i projekt, kvalificerad projektstyrning, samt god kunskap om kunder och marknader. 

En allt viktigare framgångsfaktor är att vi med hjälp av våra kunskaper om hållbara produktionsmetoder kan bidra till att kundens produkter får ett lägre klimatavtryck. Genom att presentera hållbara lösningar som rör val av råvaror, produktdesign, produktionsteknologier och transporter kan vi göra skillnad. Ökad användning av biobaserade och återvunna polymerer minskar koldioxidavtrycket i ett livscykelperspektiv. Produktdesign för hållbar utveckling kan bidra till att produkterna blir lättare att återvinna och/eller får ökad livslängd. Här är vi beredda på att avböja uppdrag som motverkar våra ambitioner inom hållbarhetsområdet.

A green heart

Mer att läsa

STORIES

We are responsible for our environmental footprint

Sustainable development has long been a top priority for Nolato. It’s a natural part of our corporate culture and something that is deeply rooted in the company. Now we are setting absolute targets according to SBTi.

STORIES

Mass balance of plastic can accelerate the transition to bio-based raw materials

Mass balance is an interesting way to accelerate the industry’s transition to using plastic produced from sustainable, bio-based raw materials or recycled plastic. Read more here.

STORIES

Major new solar farm in southern Sweden enters operation

The operational startup of the solar farm marks a further step for Nolato towards achieving its ambitious sustainability target.