BOLAGSSTYRNING

Årsstämmor

Årsstämma 2024

Nolato avhöll idag den 6 maj 2024 årsstämma.  Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Utdelning

Stämman beslutade att dela ut 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 8 maj 2024. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 14 maj 2024.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Carina van den Berg, Tomas Blomquist, Sven Boström, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin och Erik Lynge-Jorlén samt nyval av Klas Forsström som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande.  

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Stämman beslutade vidare om arvode för styrelse- och utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om nyemission av B-aktier.

VD-ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Se och hör vd-anförandet vid årsstämman 2024

Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist berättar om Nolato idag och imorgon i sitt vd-anförande på årsstämman 2024. 

 

 

 

 


Årsstämma 2023

Kommuniké från årsstämma i Nolato AB (publ) den 3 maj 2023

Nolato avhöll idag den 3 maj 2023 årsstämma.  Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. 

Utdelning

Stämman beslutade att dela ut 1,90 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 5 maj 2023. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 10 maj 2023.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Carina van den Berg, Tomas Blomquist, Sven Boström, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Erik Lynge-Jorlén och Lars-Åke Rydh som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Stämman beslutade vidare om arvode för styrelse- och utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna ersättningsrapporten.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om nyemission av B-aktier. 

 

Årsstämma 2022

Kommuniké från Nolatos årsstämma 2022

Nolato AB (publ) höll idag den 3 maj 2022 årsstämma.  Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. 

Utdelning

Stämman beslutade att dela ut 1,90 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 5 maj 2022. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 10 maj 2022.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Tomas Blomquist, Sven Boström, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Erik Lynge-Jorlén och Lars-Åke Rydh samt nyval av Carina van den Berg som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande.  

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Stämman beslutade vidare om arvode för styrelse- och utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för befintliga och kommande ledande befattningshavare i Bolaget samt, i förekommande fall, dess dotterbolag i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 7.980.000 teckningsoptioner till ett av Bolaget helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i Bolaget eller annat koncernbolag.  

Teckningsoptionerna ska vara uppdelade till lika delar i tre olika serier, serie 2022/2026, serie 2023/2027 och serie 2024/2028. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 15 december 2025 till och med den 15 juni 2026 såvitt avser serie 2022/2026, från och med den 15 december 2026 till och med den 15 juni 2027 såvitt avser serie 2023/2027 och från och med den 15 december 2027 till och med den 15 juni 2028 såvitt avser serie 2024/2028.

Övrigt

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna ersättningsrapporten.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om nyemission av B-aktier. 

De fullständiga förslagen till beslut finns på www.nolato.se/arsstamman. Där kommer även verkställande direktörens inspelade anförande till stämman att finnas. 

Information om genomförd årsstämma 2021

Nolato har 4 maj 2021 hållit årsstämma genom poströstning i enlighet med den temporära lagstiftningen om årsstämmor. Årsstämman beslöt i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Utdelning:

Stämman beslöt om en utdelning om 16 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 6 maj 2021. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 11 maj 2021.

Styrelse:

Stämman beslöt omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Sven Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Erik Lynge-Jorlén och Lars-Åke Rydh samt nyval av Tomas Blomquist som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Jenny Sjödahl hade avböjt omval. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. 

Revisorer:

Som revisor till slutet av årsstämman 2022 utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ersättningar:

Stämman beslöt att fastställa uppdaterade riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till styrelseledamöter och personer i bolagsledningen, samt att godkänna ersättningsrapporten.

Aktiesplit:

Stämman beslöt, i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, om en aktiesplit varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp i tio aktier av samma serie. Avstämningsdag för uppdelningen av aktierna bestämdes till den 14 maj 2021, dock att styrelsen bemyndigades att fastställa en ny avstämningsdag om det skulle visa sig vara nödvändigt av registreringstekniska skäl.

Bemyndigande om nyemission:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om nyemission av B-aktier, dock högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget justerat för uppdelningen av aktier. Nyemission av aktier kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska syftet med emissionen vara att anskaffa kapital i samband med företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som likvid i sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.