OMVÄRLD & TRENDER

Globala trender driver förändring


Starka megatrender som påverkar omvärlden driver förändring och påverkar Nolatos kunder och marknad. I samverkan med kunder och affärspartners omvandlar Nolato trender och utmaningar till affärs­möjligheter samt stärker konkurrenskraften i strävan mot att bli en del av lösningen i en mer hållbar värld.

Ökat fokus på kärnverksamheten

Snabb utvecklingstakt ökar behovet hos kunderna att fokusera på den egna kärnverksamheten, vilket möjliggörs genom att outsourca delar av verksamheten till strategiska partnerföretag.

Nolato är väl positionerat för att effektivt hantera de delar av verksamheten som behöver outsourcas, och vid behov expandera lokalt eller globalt tillsammans med kunden. Som högteknologisk global Solutions provider med lokal produktion nära kunderna och förmåga att leverera integrerade lösningar, antingen delsystem eller färdiga produkter, bidrar Nolato dessutom till att förenkla och korta kundens logistikkedja.

Coworkers meeting

Digitalisering och elektrifiering

Elektrifiering och digitalisering samt IoT (Internet of Things) integreras i allt från medicinteknisk utrustning till konsument­elektronik och fordon. I takt med den ökade elektrifieringen växer behovet av skärmning och värmeavledning från elektronik inom nya produktområden.

Vår samlade djupa kompetens inom polymera produkter och system fångar upp utvecklingsbehov, utvecklar innovativa hållbara lösningar och levererar anpassade delsystem och färdiga produkter. En hög digitaliseringsgrad och tillgång till data i realtid möjliggör även fortsatt utveckling och effektivisering av verksamheten, bland annat inom automatiserade moment och processer.

Nya behov av skärmning och värmeavledning från ökad elektronik i produkterna genererar nya marknadsmöjligheter. Nolato möter också nya behov inom produktområden i gränslandet personlig hälsa och konsument­elektronik. 

Kvinna med mobil

Konkurrenskraft

Nolato verkar i en konkurrensutsatt bransch och kunderna möter allt oftare konkurrens från nya aktörer. 

Genom att stötta kunderna i utvecklingen av nya innovativa och hållbara produkter, som möter kraven på kostnadseffektivitet, ökad differentiering och hållbarhet bidrar Nolato till att förbättra såväl kundernas som den egna konkurrenskraften. Nolato erbjuder ett högteknologiskt samarbete och partnerskap med global närvaro och produktion nära kunderna i fler än tio länder. 

Genom Nolatos konkurrenskraftiga Lean Manu­facturing, teknik i framkant och breda och djupa kompetens att erbjuda hållbara totallösningar maximeras kundens affärsnytta med effektiva processer och hög kvalitetssäkring.

Medarbetare synar produkt vid tillverkningen

Globalisering och ökad geopolitisk osäkerhet

Globalisering, ökad geopolitisk osäkerhet och handelshinder i kombination med störningar i globala försörjningsled och minskat resande ökar efterfrågan på globala affärspartners med regional och kontinental produktion, flöden och affärsrelationer. 

Nolato är en global högteknologisk samarbetspartner med en befintlig position och produktion på tre kontinenter. Produktion geografiskt nära både kunder och leverantörer möjliggör fördjupade och stärkta samarbeten, snabbare beslut och ger en flexibilitet vid hantering av kriser och störningar i försörjningsleden. Närheten till kundernas verksamhet skapar nya affärsmöjligheter samt effektivare logistik och möjliggör kostnadsbesparingar och minskad klimatpåverkan.

Dekorativ bild globalisering

Hållbarhet

Klimatförändringarna och Parisavtalets 1,5-gradersmål ökar insikten om att kraftfulla åtgärder behövs för en hållbar utvecklig. Ökade krav på hälsa, säkerhet och jämlikhet, mänskliga rättigheter, minskat klimatavtryck, biologisk mångfald, samt resurseffektivitet driver på utvecklingen mot ett rättvist, koldioxid­neutralt, cirkulärt och hållbart samhälle. 

Den globala uppvärmningen och bristen på naturresurser driver också på lagstiftning och krav för att skapa cirkulära flöden och accelerera övergången till förnybara samt återvunna material och förnybar energi. Kundernas och intressenters krav och förväntningar på ett proaktivt ansvarsfullt hållbarhetsarbete växer och fler företag strävar efter att säkerställa en hållbar verksamhet i hela värdekedjan. 

Nolato bedriver ett ansvarsfullt företagande genom att agera med hög affärsetik och transparens och strävar efter att bedriva verksamhet med minimal negativ påverkan på vår personal och omvärld.

Hållbarhet är integrerat i affärsstrategin och i den dagliga verksamheten och Nolatos kompetens och förmåga att erbjuda hållbara lösningar genererar ökat värde för kunderna och skapar affärsnytta. Nolato är en viktig del av kundernas värdekedja med ambitionen att öka graden av förnybart och återvunnet material tillsammans med en design som möjliggör att produkten kan ingå i ett hållbart kretslopp och bidra till en cirkulär ekonomi.

Nolato har definierat tydliga hållbarhetsmål, varav ett att utsläppen av koldioxid ska minska med 80 procent fram till 2025, jämfört med genomsnittet 2011–2012.

Läs mer om Nolatos hållbarhetsarbete här

oändlighetsmärke