BOLAGSSTYRNING

Årsstämma 2021

VD-ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Se och hör vd-anförandet till årsstämman 2021

Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist berättar om Nolato idag och imorgon i detta inspelade vd-anförande inför årsstämman 2021. 

Information om genomförd årsstämma 2021

Nolato har 4 maj 2021 hållit årsstämma genom poströstning i enlighet med den temporära lagstiftningen om årsstämmor. Årsstämman beslöt i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Utdelning:

Stämman beslöt om en utdelning om 16 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 6 maj 2021. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 11 maj 2021.

Styrelse:

Stämman beslöt omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Sven Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Erik Lynge-Jorlén och Lars-Åke Rydh samt nyval av Tomas Blomquist som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Jenny Sjödahl hade avböjt omval. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. 

Revisorer:

Som revisor till slutet av årsstämman 2022 utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ersättningar:

Stämman beslöt att fastställa uppdaterade riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till styrelseledamöter och personer i bolagsledningen, samt att godkänna ersättningsrapporten.

Aktiesplit:

Stämman beslöt, i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, om en aktiesplit varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp i tio aktier av samma serie. Avstämningsdag för uppdelningen av aktierna bestämdes till den 14 maj 2021, dock att styrelsen bemyndigades att fastställa en ny avstämningsdag om det skulle visa sig vara nödvändigt av registreringstekniska skäl.

Bemyndigande om nyemission:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om nyemission av B-aktier, dock högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget justerat för uppdelningen av aktier. Nyemission av aktier kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska syftet med emissionen vara att anskaffa kapital i samband med företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som likvid i sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.