HÅLLBAR UTVECKLING

Nolato och EU:s taxonomi för hållbara investeringar

Taxonomin för miljömässigt hållbara investeringar (The Taxonomy Regulation) är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Taxonomin ger möjlighet att identifiera och jämföra investeringar som är nödvändiga för att nå en hållbar ekonomi. Tanken är att den ska ligga till grund för framtida standarder och märkning av hållbara finansiella produkter. Bolag med mer än 500 anställda ska redovisa omsättning, kapitalinvesteringar och operativa kostnader i enlighet med taxonomin. 

 

Följande gäller enligt taxonomin:

Bidra till miljömål

För att vara hållbar enligt förordningen ska verksamheten väsentligt bidra till minst ett av de sex miljömål som är angivna i taxonomin. Bidraget kan ske genom interna åtgärder, och/eller att bolagets produkter underlättar för en intressent att bidra till något av miljömålen.

Inte motverka miljömål

Uppfyllandet av ett eller flera av taxonomins miljömål får inte motverka de övriga miljömålen.

Uppfylla grundläggande principer och normer

Här avses konventioner och riktlinjer kring bland annat arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. 

Ansluta till tekniska kriterier

För att en aktivitet eller produkt ska kunna betraktas som hållbar finns det inom taxonomin angivna specifikationer och kriterier. EU:s taxonomi är under utveckling och det är viktigt att känna till att förordningen inte täcker alla hållbarhetsinitiativ inom näringslivet. För att driva utvecklingen mot netto-noll-utsläpp av koldioxid lägger förordningen i ett första steg tyngdpunkten på aktiviteter som har mycket stor betydelse ur klimatsynpunkt. Som ett polymerföretag tillhör inte Nolato den kategorin och för närvarande finns därför inte kriterier inom taxonomin som direkt går att tillämpa på koncernens verksamhet och produkter.

Under 2021 analyserades EU:s taxonomi av koncernledningen. En arbetsgrupp utvecklade kriterier och utformade ett system för insamling av data (volymer, intäkter, investeringar, kostnader) kring produkter som bidrar till hållbar utveckling. Avsikten var att skapa en god översikt av området och förbereda för eventuella framtida kriterier som kan tillämpas av polymerindustrin.

Det är flera av Nolatos produkter och produktgrupper som bidrar till minskad klimatpåverkan och cirkulär ekonomi samt bidrar positivt till koncernens intäkter. Nolatos huvudsakliga ekonomiska verksamheter omfattas inte av taxonomin. Således är Nolatos andel av omsättning som omfattas av taxonomiförordningen 0 procent. Även andelen av kapitalutgifterna och drifts­­kostnaderna som omfattas av taxonomiförordningen är därmed 0 procent.